Besparingsprogram och ledningsförändringar

Electrolux initierar ett kostnadsbesparingsprogram mot bakgrund av lägre marknadsefterfrågan än förväntat och ett svagt resultat under det tredje kvartalet. Kostnadsbesparingarna förväntas ge ett materiellt positivt bidrag till resultatet under 2023. Ricardo Cons, för närvarande chef för affärsområde Latinamerika, har utsetts till chef för affärsområde Nordamerika.

Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa och USA hittills under det tredje kvartalet bedöms ha minskat i en betydligt högre takt jämfört med det andra kvartalet, drivet av påverkan av hög inflation på inköp av konsumentkapitalvaror och lågt konsumentförtroende. Höga lagernivåer hos återförsäljarna har förstärkt påverkan av nedgången i konsumentefterfrågan.

I kombination med obalanser i leveranskedjan, som resulterat i betydande ineffektivitet i produktionen samt ökade kostnader, förväntas resultatet för koncernen i det tredje kvartalet minska betydligt jämfört med andra kvartalet 2022, även exklusive engångskostnaden för att lämna den ryska marknaden. Detta har drivits främst av Europa och Nordamerika. Affärsområde Nordamerika förväntas rapportera en rörelseförlust för det tredje kvartalet som överstiger förlusten i det andra kvartalet.

Eftersom marknadsefterfrågan för 2023 förväntas förbli svag i båda regionerna, har styrelsen idag beslutat att initiera ett kostnadsbesparingsprogram för koncernen som omfattar både rörliga och strukturella kostnader. Programmet, som startar omedelbart, ska fokusera på att minska rörliga kostnader, med särskild inriktning på att eliminera kostnadsineffektivitet i vår leveranskedja och produktion. Minskningen av de strukturella kostnaderna kommer främst att genomföras i Europa och Nordamerika, och inkludera prioritering- och effektiviseringsåtgärder inom ramen för de nyligen annonserade organisationsförändringarna som gäller från den 1 juli. Åtgärderna innefattar såväl ökad produktivitet inom den operativa verksamheten som optimering av R&D-portfölj, administration, försäljning och marknadsföringsaktiviteter.

I affärsområde Nordamerika ligger strategin fast att stärka och bredda vårt produkterbjudande med innovationer som förbättrar konsumentupplevelsen. Produktionsomställningen med två nya anläggningar och flera nya produktplattformar i kombination med de särskilt utmanande förhållandena i leveranskedjan i regionen, kräver dock ytterligare åtgärder för att återgå till stabilitet och lönsamhet. Därför kommer ett omställningsprogram att genomföras under ledning av Ricardo Cons, som har utsetts till ny chef för affärsområde Nordamerika. Ricardo Cons har framgångsrikt lett transformationen av Electrolux verksamhet i Latinamerika under de senaste sex åren. Han efterträder Nolan Pike, som fortsätter att rapportera till Anna Ohlsson-Leijon i en ny roll. En ny chef för affärsområde Latinamerika förväntas utses inom kort.

Koncernens besparingsprogram och omställningsprogrammet i Nordamerika förväntas ge ett materiellt positivt bidrag till resultatet från både Kostnadseffektiviseringar och Investeringar i innovation och marknadsföring under 2023. Mer information om målsättningar för kostnadsbesparingarna för 2023, liksom en potentiellt materiell omstruktureringskostnad, kommer att kommuniceras i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet som publiceras den 28 oktober.

Aktieåterköpsprogrammet som inleddes den 2 maj 2022, slutfördes den 2 september. Givet nuvarande marknadsläge, avser styrelsen att inte inleda ytterligare aktieåterköp före årsstämman 2023.

Telefonkonferens

Electrolux håller en telefonkonferens idag kl. 10.00 med inledande kommentarer från VD och koncernchef Jonas Samuelson, följt av en frågestund.

  • För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken:

https://edge.media-server.com/mmc/p/pwgmft2a

eller

  • För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor, använd länken:

https://register.vevent.com/register/BIc57651ebeef34a75896b1afb4eb8c3cc

 

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-12 08:45 CET.

För yttterligare information kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Paul Palmstedt, Corporate Communications, +46 70 593 92 83