Electrolux har beslutat att lämna Ryssland

Som tidigare kommunicerats pausade Electrolux sin verksamhet i Ryssland när kriget i Ukraina började. Electrolux har nu beslutat att lämna Ryssland och att avyttra verksamheten till den lokala ledningen genom en försäljning av sitt ryska dotterbolag. En realisationsförlust på cirka 350 Mkr kommer att redovisas som en engångspost som påverkar rörelseresultatet för affärsområde Europa under tredje kvartalet 2022.

Rysslands invasion av Ukraina och de efterföljande sanktionerna har gjort det omöjligt för Electrolux att fortsätta verksamheten i landet. Beslutet att avyttra den ryska verksamheten till den lokala ledningen syftar till att möjliggöra en ansvarsfull och kontrollerad avveckling. Det avyttrade bolaget kommer fortsätta utföra service av produkter som tidigare sålts av Electrolux i Ryssland. Electrolux har ingen produktion i Ryssland och kommer inte att leverera produkter till det avyttrade bolaget.

De slutliga rörelseresultat- och kassaflödeseffekterna kommer att avgöras av balansräkning och valutakurs på transaktionsdagen.

År 2021 stod Electrolux försäljning i Ryssland för 4% av affärsområde Europas omsättning och 1,6% av koncernens omsättning.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-02 12:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Paul Palmstedt, Corp. Communications, +46 70 593 92 83