Årsstämma 2021

Årsstämma i AB Electrolux (publ) hölls torsdagen den 25 mars 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Protokollet som fördes vid stämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

VD Jonas Samuelson och styrelseordförande Staffan Bohman reflekterar över året som har gått och strategin framöver