Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2016

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2016 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2015. Johan Forssell, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Mathias Leijon, Nordea Investment Funds, Kaj Thorén, Alecta, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder. I valberedningen ingår också Ronnie Leten och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2016 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 6 april 2016 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.

För mer information vänligen kontakta

  • Electrolux pressjour: 46 8 657 65 07.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2015 klockan 9.00 (CET).