Kommuniké från AB Electrolux årsstämma den 30 mars 2022

Stockholm den 30 mars 2022

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 30 mars 2022.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman online i kombination med förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Aktieägare och andra hade också möjlighet att följa stämman via koncernens hemsida. En videoinspelning från stämman av VD Jonas Samuelsons reflektioner över året som har gått och strategin framöver finns tillgänglig på koncernens hemsida här.

Staffan Bohman, Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson omvaldes som styrelseledamöter. Staffan Bohman omvaldes även till styrelseordförande.

Den föreslagna aktieutdelningen om 9,20 kronor per aktie fastställdes. Stämman fastställde att utdelningen ska betalas ut i två lika stora delar om 4,60 kronor per utbetalning och aktie. Den första med avstämningsdag fredagen den 1 april 2022 och den andra med avstämningsdag fredagen den 30 september 2022. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 april 2022 respektive onsdagen den 5 oktober 2022.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023.

Förslaget till Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2022 godkändes, inklusive överlåtelse av egna aktier till deltagarna i aktieprogrammet. Stämman beslutade också att fastställa ersättning till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att anta förslagen om ändring av det högsta och lägsta antalet aktier i bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av 2020 års aktieprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att anta förslaget om att ändra bolagsordningen för att möjliggöra för styrelsen att besluta att andra personer än aktieägare i bolaget ska få närvara vid bolagsstämma.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner här.

For further information, please contact:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Rupini Bergström, Presschef, , +46 8 657 65 07