Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2020

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm.

Staffan Bohman, Petra Hedengran, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson och Kai Wärn omvaldes som styrelseledamöter. Staffan Bohman omvaldes även till styrelseordförande.

Henrik Henriksson och Karin Overbeck valdes till nya styrelseledamöter.

Jonas Samuelson, VD och koncernchef, höll ett tal vid årsstämman och gav en kort lägesuppdatering om effekterna av coronaviruset samt om företagets strategi och resultat för 2019. Hans presentation går att se i efterhand här. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. I enlighet med styrelsens ändrade förslag beslöt stämman att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att utse Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021 (omval).

Stämman beslutade att fastställa ersättningarna till styrelsen i enlighet med valberedningens ändrade förslag som meddelades i ett pressmeddelande den 23 mars 2020. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av 2018 års aktieprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Hela stämman livesändes via webcast på koncernens hemsida.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned här.
 

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.