Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2018

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Bert Nordberg, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson, Ulrika Saxon och Kai Wärn omvaldes som styrelseledamöter. Staffan Bohman valdes till ny ledamot i styrelsen. Staffan Bohman valdes även till styrelseordförande.

Den föreslagna aktieutdelningen om 8,30 kronor per aktie fastställdes. Stämman fastställde att utdelningen ska betalas ut i två lika stora delar om 4,15 kronor per utbetalning och aktie. Den första med avstämningsdag måndagen den 9 april 2018 och den andra med avstämningsdag tisdagen den 9 oktober 2018. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 12 april 2018 respektive fredagen den 12 oktober 2018.

Jonas Samuelson, VD och koncernchef, höll ett tal vid årsstämman och gav en lägesuppdatering om företagets strategi och resultat för 2017. Hans presentation kommer att gå att se i efterhand här. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman antog styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen som innebär att revisor kan väljas på en mandattid om ett, två, tre eller fyra år. Stämman godkände också valberedningens förslag till val av Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2019.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2018.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av 2016 års aktieprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electroluxgroup.com/arsstamma2018.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.