Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2017

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 23 mars 2017 i Stockholm.

Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Ulla Litzén, Bert Nordberg, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson och Ulrika Saxon omvaldes som styrelseledamöter. Kai Wärn valdes till ny ledamot i styrelsen. Ronnie Leten omvaldes till styrelseordförande.

Den föreslagna aktieutdelningen om 7,50 kronor per aktie fastställdes. Stämman fastställde att utdelningen ska betalas ut i två lika stora delar om 3,75 kronor per utbetalning och aktie. Den första med avstämningsdag måndagen den 27 mars 2017 och den andra med avstämningsdag onsdagen den 27 september 2017. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 30 mars 2017 respektive måndagen den 2 oktober 2017.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2017.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av 2015 års aktieprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electroluxgroup.com/arsstamma2017.

För mer information vänligen kontakta:

  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.