Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2016

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 6 april 2016 i Stockholm.

Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Bert Nordberg, Fredrik Persson och Ulrika Saxon omvaldes som styrelseledamöter. Ulla Litzén, David Porter och Jonas Samuelson valdes till nya ledamöter i styrelsen. Ronnie Leten omvaldes till styrelseordförande.

Den föreslagna aktieutdelningen om 6,50 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 8 april 2016 och utbetalningen beräknas ske från Euroclear Sweden den 13 april 2016.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Stämman beslutade fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2016.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av 2014 års aktieprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electroluxgroup.com/arsstamma2016.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2016 klockan 08.00 (CET).