Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2013

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 26 mars 2013 i Stockholm.

Marcus Wallenberg, Lorna Davis, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Keith McLoughlin, Fredrik Persson, Ulrika Saxon, Torben Ballegaard Sørensen och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes som styrelseledamöter. Bert Nordberg valdes till ny styrelseledamot. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Ronnie Leten till vice ordförande i styrelsen.

Den föreslagna aktieutdelningen om 6,50 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 2 april 2013 och utbetalningen beräknas ske från Euroclear Sweden den 5 april 2013.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Stämman beslutade fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2013.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma. Eftersom förslaget att överlåta B-aktier till deltagarna i aktieprogrammet för 2013 inte fick stöd från aktieägare med erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av avlagda röster, kommer styrelsen, såsom angavs i förslaget  till stämman, överväga andra möjligheter för att fullgöra leveransåtagandena enligt programmet.
Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electrolux.com/arsstamma2013.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2013 klockan 08.00 (CET).