Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2010

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 30 mars 2010 i Stockholm.

Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Torben Ballegaard Sørensen, Hasse Johansson, John S. Lupo, Barbara Milian Thoralfsson, Johan Molin, Hans Stråberg and Caroline Sundewall omvaldes som styrelseledamöter. Lorna Davis valdes till ny styrelseledamot. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Peggy Bruzelius till vice ordförande i styrelsen.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för perioden till årsstämman 2014.

Den föreslagna aktieutdelningen om 4 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 6 april 2010 och utbetalningen beräknas ske från Euroclear Sweden den 9 april 2010.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Valberedningsprocessen för årsstämman 2011 fastställdes, och är i huvudsak oförändrad i förhållande till föregående år.

Stämman beslutade fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen, som är oförändrade i förhållande till förra året och som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram för 2010.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv. Bolaget bemyndigades att överlåta högst 3 000 000 B-aktier i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av tidigare optionsprogram för 2003 samt Electrolux aktieprogram för 2008. Vidare beslutade stämman att bemyndiga överlåtelse av B-aktier till deltagarna i aktieprogrammet för 2010, enligt de villkor som meddelades i kallelsen till stämman. Bemyndigandena gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electrolux.com/agm

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2009 hade Electrolux en omsättning på 109 miljarder kronor och 51 000 anställda. För mer information, besök www.electrolux.com/press och www.electrolux.com/news.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.