Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 mars 2023 kl. 16.00 på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 i Stockholm. Insläpp och registrering sker från kl. 15.15.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i den ordning som föreskrivs nedan.

Årsstämman kommer också att websändas live via koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2023.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

Registrering och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 mars 2023,
 • dels senast torsdagen den 23 mars 2023 anmäla sig
 • per telefon 08-402 92 79 på vardagar mellan kl. 09.00 och kl. 16.00,
 • per post till AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
 • via koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2023

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakten skickas till bolaget i förväg till ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/arsstamma2023 och tillhandahålls även av bolaget på begäran. Om aktieägaren är en juridisk person bör registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare skickas till ovan angiven adress före stämman.

Poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 21 mars 2023,
 • dels senast torsdagen den 23 mars 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt de anvisningar som anges ovan under rubriken ”Deltagande i stämmolokalen”. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/arsstamma2023 och tillhandahålls även av bolaget på begäran. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till årsstämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till AB Electrolux (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge sin röst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Poströsten ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 23 mars 2023.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/arsstamma2023 och tillhandahålls även av bolaget på begäran. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare bifogas formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 21 mars 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Anförande av verkställande direktören, Jonas Samuelson.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2022.

10.Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.

13. Val av styrelse och styrelseordförande.

a) Val av Staffan Bohman som styrelseledamot. (omval)
b) Val av Petra Hedengran som styrelseledamot. (omval)
c) Val av Henrik Henriksson som styrelseledamot. (omval)
d) Val av Ulla Litzén som styrelseledamot. (omval)
e) Val av Karin Overbeck som styrelseledamot. (omval)
f) Val av Fredrik Persson som styrelseledamot. (omval)
g) Val av David Porter som styrelseledamot. (omval)
h) Val av Jonas Samuelson som styrelseledamot. (omval)
i) Val av Staffan Bohman som styrelseordförande. (omval)

14. Val av revisor. (omval)

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

16. Beslut om

a) förvärv av egna aktier;
b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv; och
c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2021 års aktieprogram.

17. Beslut om

a) inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2023; och
b) överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga aktieprogrammet för 2023.

18. Stämmans avslutande.

Punkt 1 – Val av stämmoordförande

Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Johan Forssell (Investor AB) och ledamöterna Carina Silberg (Alecta), Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder), Tomas Risbecker (AMF Tjänstepension och Fonder), Staffan Bohman och Fredrik Persson (ordförande respektive ledamot i styrelsen för bolaget), föreslår:

 • advokaten Björn Kristiansson som ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Punkt 10 – Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår:

 • åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 – Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelseledamöter som inte är anställda i Electrolux:

 • 2 475 000 kronor till styrelseordföranden och 720 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna;
 • för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 310 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 195 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 180 000 kronor till ordföranden i People Committee och 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i People Committee; och
 • 60 000 kronor till de ledamöter som utses av styrelsen att delta i andra utskott som eventuellt inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

 • Omval av styrelseledamöterna Staffan Bohman, Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson.
 • Omval av Staffan Bohman som styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Punkt 16 – Beslut om a) förvärv av egna aktier, b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2021 års aktieprogram

Electrolux har tidigare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, genomfört förvärv av egna aktier i syfte att kunna använda återköpta aktier för att finansiera eventuella företagsförvärv, som säkringsåtgärd för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram samt för att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen gör bedömningen att det alltjämt är till fördel för bolaget att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv, för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram samt för att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Även om styrelsen för närvarande inte har någon avsikt att utnyttja ett bemyndigande att förvärva ytterligare egna aktier, föreslår styrelsen att bemyndigandet ska förnyas eftersom ett sådant bemyndigande gäller fram till nästa årsstämma. Styrelsen skulle i så fall ha möjlighet att besluta om att förvärva egna aktier om lämpliga förutsättningar föreligger och styrelsen skulle finna att det är till bolagets och aktieägarnas bästa.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen följande.

16 a) Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 1. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm.
 1. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet.
 1. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med förslaget är att kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv, för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram samt för att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

16 b) Överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av företagsförvärv enligt följande.

 1. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 1. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 1. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
 1. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

16 c) Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2021 års aktieprogram

I anledning av 2021 års aktieprogram föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska äga rätt att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 1 544 925 aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program. Sådana överlåtelser ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt förslagen enligt punkt 16 a), b) och c) fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Beslut om a) inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2023 och b) överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga aktieprogrammet för 2023

Bakgrund

Styrelsen har beslutat att föreslå ett långsiktigt incitamentsprogram för 2023 (“Aktieprogram 2023”). Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Electrolux-koncernen och dess aktieägare.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar a) att inrätta Aktieprogram 2023 och b) att överlåta egna aktier vederlagsfritt till deltagarna i Aktieprogram 2023.

17 a) Inrättande av Aktieprogram 2023

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som anges ovan, att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2023 enligt följande huvudsakliga villkor:

a) Programmet föreslås omfatta högst 900 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen, vilka delas in i sju grupper; VD och koncernchef (”Grupp 1”), övriga medlemmar i koncernledningen (”Grupp 2”) samt ytterligare fem grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (“Grupp 3–7”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux senast den 16 maj 2023.

b) Deltagare ges möjlighet att erhålla Prestationsaktier förutsatt att deltagaren förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2026. Undantag från dessa krav kan meddelas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid Electrolux avyttrande genom försäljning, utdelning eller på annat sätt av bolaget i vilket deltagaren är anställd.

c) Prestationsaktierna ska baseras på ett högsta värde för varje deltagarkategori. Det högsta värdet för deltagare i Grupp 1 uppgår till 100 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2023, för deltagare i Grupp 2 till 90 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2023, för deltagare i Grupp 3 till 80 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2023, för deltagare i Grupp 4 till 60 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2023, för deltagare i Grupp 5 till 50 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2023, för deltagare i Grupp 6 till 40 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2023 och för deltagare i Grupp 7 till 20 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2023. Summan av de högsta värdena för Prestationsaktierna som fastställts för samtliga deltagare överstiger inte 583 Mkr, exklusive sociala avgifter.

d) Respektive högsta värde omvandlas därefter till ett högsta antal Prestationsaktier1, med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas, reducerad med nuvärdet av beräknad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas.

e) Beräkningen av antalet Prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål, under mätperioden, för koncernens (i) ackumulerade resultat per aktie2 och (ii) CO2-minskning3. De av styrelsen fastställda prestationsmålen kommer att ange en miniminivå och en maximinivå och den relativa viktningen mellan prestationsmål (i) och (ii) ska vara 80 procent respektive 20 procent. De Prestationsaktier som baserat på (i) och (ii) tillkommer deltagarna i Grupp 1 och 2 (koncernledningen) ska multipliceras med 0,75–1,25 beroende på utfallet av ett relativt totalavkastningsmål (TSR)4. Mätperioden för vart och ett av prestationsmålen är räkenskapsåren 2023–2025.

f) Styrelsen kommer att besluta om utfallet av de fastställda prestationsmålen efter utgången av den treåriga mätperioden under 2026. Om maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) det högsta antalet Prestationsaktier enligt punkterna c) och d). Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en proportionerad tilldelning av aktier att ske. Ingen tilldelning kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Information om prestationsmål och utfall kommer att lämnas senast i samband med att tilldelning av Prestationsaktier sker enligt punkt g).

g) Uppfylls samtliga i Aktieprogram 2023 uppställda villkor, ska tilldelning av Prestationsaktier ske första halvåret 2026. Tilldelning sker vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

h) Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Aktieprogram 2023 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis, marknadsförutsättningar eller när lämpligt med hänsyn till koncernens omstruktureringar, inkluderande kontantavräkning istället för leverans av aktier under vissa förutsättningar.

i) Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktieprogram 2023, inom ramen för de ovan angivna villkoren.

j) Om det sker betydande förändringar i Electrolux-koncernen eller på marknaden, som enligt styrelsens bedömning skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, ska styrelsen även äga rätt att vidta andra justeringar av Aktieprogram 2023, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av aktier.

Kostnader för Aktieprogram 2023

De totala kostnaderna för Aktieprogram 2023 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 639 Mkr, vilket motsvarar cirka 3,1 procent av totala personalkostnader för 2022. Kostnaderna fördelas över åren 2023–2025. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnader har beräknats till mindre än 1 Mkr. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår endast administrationskostnader.

Kostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas vid högsta måluppfyllelse, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod. Beräkningen av den maximala kostnaden baseras på maximal måluppfyllelse och att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under prestationsperioden motsvarar det historiska genomsnittet sedan aktieprogram infördes 2004. I beräkningen har använts ett högsta pris per aktie om 247 kronor.

Om återköpta egna aktier skulle tilldelas för att fullgöra åtagandena enligt programmet beräknas antalet utestående aktier öka med högst 3 965 000 aktier av serie B.5 En sådan maximal ökning skulle resultera i en utspädning av resultat per aktie med cirka 1,38 procent. Den sammanlagda maximala ökningen av antalet utestående aktier för alla utestående aktieprogram beräknas uppgå till högst 7 874 000 aktier av serie B, vilket skulle motsvara en utspädning av resultat per aktie om cirka 2,71 procent. Vid denna beräkning har maximal tilldelning av aktier antagits för Aktieprogram 2023 och förväntad tilldelning antagits för 2021 och 2022 års aktieprogram.

Säkringsåtgärder för Aktieprogram 2023

För att kunna genomföra Aktieprogram 2023 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av aktier till deltagare. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara överlåtelse av egna aktier och föreslår därför att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier i enlighet med punkt 17 b) nedan.

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 17 b) nedan inte uppnås, avser Electrolux att ingå ett aktieswapavtal med en tredje part.

17 b) Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i Aktieprogram 2023

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2023 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta högst 3 965 000 aktier av serie B i bolaget på följande villkor:

 1. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma sådana personer inom Electrolux-koncernen som omfattas av villkoren enligt Aktieprogram 2023. Vidare ska dotterföretag inom Electrolux-koncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterföretag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till anställda som omfattas av villkoren för Aktieprogram 2023.
 1. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktieprogram 2023, dvs. under 2026.
 1. Anställda som omfattas av villkoren för Aktieprogram 2023 ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.
 1. Antalet aktier av serie B i Electrolux som kan överlåtas inom ramen för Aktieprogram 2023 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut att inrätta programmet enligt punkt 17 a) ovan erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 17 b) ovan erfordrar att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Beredning av förslaget till Aktieprogram 2023

Förslaget till Aktieprogram 2023 har beretts av Electrolux People Committee och styrelse.

Tidigare incitamentsprogram i Electrolux

För en beskrivning av Electrolux övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2022, not 27, samt koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Electrolux.

Aktier och röster

Per den 17 februari 2023 finns det totalt 283 077 393 aktier i bolaget, varav 8 192 348 aktier av serie A med en röst vardera och 274 885 045 aktier av serie B med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 35 680 852,5 röster. Bolaget innehar per samma dag 13 049 115 egna aktier av serie B, motsvarande 1 304 911,5 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB Electrolux (publ), Chefsjurist, 105 45 Stockholm eller via e-post till agm@electrolux.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Information om föreslagna ledamöter till Electrolux styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2023. Årsredovisning, revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 16 a) ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2023, senast den 8 mars 2023. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i februari 2023

AB Electrolux (publ)

STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders
This notice convening the Annual General Meeting of AB Electrolux is available in English on www.electroluxgroup.com/agm2023.

1 Med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom fondemission, split, företrädesemission och/eller liknande händelser.

2 Resultat per aktie, enligt definition i de finansiella rapporterna, på ackumulerad basis under hela mätperioden (med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser).

3 Målet för CO2-minskning avser minskning av växthusgaser inom följande tre områden: (i) verksamhet, (ii) transporter och (iii) energi för produktanvändning, med en relativ viktning mellan de tre områdena om 25 procent vardera för område (i) och (ii) samt om 50 procent för område (iii). Målet kommer att mätas på utvalda fördefinierade produktkategorier och regioner.

4 Med det relativa totalavkastningsmålet avses Electrolux-koncernens totalavkastning (TSR) (aktiekursutvecklingen jämte summan av alla erhållna utdelningar under mätperioden), jämfört med indexet FTSE EMEA Consumer Discretionary under 2023–2025. Om Electrolux TSR ligger på eller under indexets nedre kvartil kommer en multiplikator på 0,75 att tillämpas. Om TSR är på eller över den övre kvartilen kommer en multiplikator på 1,25 att tillämpas. Om TSR är under den övre kvartilen men överstiger den nedre kvartilen kommer en proportionell multiplikator mellan 0,75 och 1,25 att tillämpas. Styrelsen har möjlighet att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom en förändring av indexets sammansättning under mätperioden.

5 Med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom fondemission, split, företrädesemission och/eller liknande händelser.

För ytterligare information:

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07