Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019,
 • dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 april 2019.

Anmälan görs på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2019, per telefon 08‑402 92 79 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2019.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd torsdagen den 4 april 2019 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Anförande av verkställande direktören, Jonas Samuelson.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdagar för utdelning.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande.a)           Val av Staffan Bohman som styrelseledamot. (omval)b)           Val av Petra Hedengran som styrelseledamot. (omval)c)           Val av Hasse Johansson som styrelseledamot. (omval)d)           Val av Ulla Litzén som styrelseledamot. (omval)

  e)           Val av Fredrik Persson som styrelseledamot. (omval)

  f)            Val av David Porter som styrelseledamot. (omval)

  g)           Val av Jonas Samuelson som styrelseledamot. (omval)

  h)           Val av Ulrika Saxon som styrelseledamot. (omval)

  i)             Val av Kai Wärn som styrelseledamot. (omval)

  j)             Val av Staffan Bohman som styrelseordförande. (omval)

 14. Val av revisor. (omval)
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning.
 16. Beslut om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2019.
 17. Beslut om

a)           förvärv av egna aktier,
b)           överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och
c)           överlåtelse av egna aktier i anledning av 2017 års aktieprogram.

18. Stämmans avslutande.

Punkt 1 – Stämmoordförande

Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Johan Forssell, Investor AB, och ledamöterna Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, Carine Smith Ihenacho, Norges Bank Investment Management, samt Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i styrelsen för bolaget, föreslår:

 • advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2018 om 8,50 kronor per aktie. Utdelningen föreslås att betalas ut i två lika stora delar om 4,25 kronor per utbetalning och aktie. Den första med avstämningsdag fredagen den 12 april 2019 och den andra med avstämningsdag fredagen den 11 oktober 2019. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 april 2019 respektive onsdagen den 16 oktober 2019.

Punkt 11 – Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

 • nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 – Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:

 • 2 200 000 kronor till styrelseordföranden och 640 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux; och
 • för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 280 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 160 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 150 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

 • Omval av styrelseledamöterna Staffan Bohman, Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson, Ulrika Saxon och Kai Wärn.
 • Omval av Staffan Bohman som styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Punkt 15 – Riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Electrolux koncernledning med följande innehåll:

Riktlinjerna som beskrivs häri, och som motsvarar de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2018, ska gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av Electrolux koncernledning (“Koncernledningen”). Koncernledningen består för närvarande av elva medlemmar.

Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2019 samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs därefter.

Ersättningar till VD och koncernchef beslutas av styrelsen i AB Electrolux baserat på rekommendation av Electrolux ersättningsutskott. Ersättningar till övriga medlemmar i Koncernledningen beslutas av Electrolux ersättningsutskott och rapporteras till styrelsen.

Not 27 i årsredovisningen innehåller en detaljerad beskrivning av gällande ersättnings­arrangemang för Koncernledningen, inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner.

Riktlinjer

Electrolux ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig i förhållande till det som gäller i respektive Koncernledningsmedlems anställningsland eller region. Ersättningsvillkoren ska betona ”belöning efter prestation” och variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens resultat. Den totala ersättningen för Koncernledningen kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast ersättning

Den årliga grundlönen (”Grundlönen”) ska vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som arbetet medför. Lönenivåerna ska ses över regelbundet (vanligen årligen) för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer.

Rörlig ersättning

Enligt principen ”belöning efter prestation” ska den rörliga lönen utgöra en betydande del av den totala ersättningen för Koncernledningen. Rörlig lön ska alltid mätas mot förutbestämda mål samt ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

Rörlig lön ska huvudsakligen relatera till finansiella prestationsmål.

Prestationerna kan också mätas mot icke-finansiella mål för att därigenom uppnå fokus på aktiviteter i enlighet med Electrolux strategiska planer. Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och ska fastställas av styrelsen.

Kortsiktiga incitament (STI)

Medlemmar av Koncernledningen ska delta i enSTI-plan enligt vilken de kan erhålla rörlig lön. Målen i STI-planen ska huvudsakligen vara finansiella. Dessa ska utformas baserat på det årliga finansiella resultatet för koncernen och, vad avser affärsområdescheferna, resultatet för det affärsområde för vilket han eller hon är ansvarig.

Storleken på det möjligaSTI-utfallet ska vara beroende av position och får uppgå till högst 100 procent av Grundlönen. Med beaktande av rådande marknadsförhållanden får det möjligaSTI-utfallet för medlemmar av Koncernledningen i USA uppgå till högst 150 procent av Grundlönen vid uppnående av maximininivå.

STI som intjänas under 2019 beräknas [1] variera mellan noll vid utfall under miniminivån och 58 Mkr (exklusive sociala avgifter) vid maximinivån.

Långsiktiga incitament (LTI)

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett LTI-program ska föreslås bolagsstämman eller inte. LTI- program ska alltid utformas med syftet att ytterligare stärka deltagarnas samt Electrolux aktieägares gemensamma intresse av en god långsiktig utveckling för Electrolux.

Kostnaden för det föreslagna LTI-programmet för 2019 beräknas [2] till 463 Mkr (inklusive sociala avgifter) vid maximinivån. För information om det föreslagna LTI-programmet, se styrelsens separata förslag.

Extraordinära arrangemang

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang, utöver vad som anges ovan om mål, har till syfte att rekrytera eller behålla personal, att sådana arrangemang enbart görs på individnivå, att de aldrig överstiger tre (3) gånger Grundlönen och att de ska intjänas och/eller betalas ut i delbetalningar under en period om minst två (2) år.

Kostnader för extraordinära arrangemang under 2018 uppgick till cirka 3,2 Mkr. För närvarande finns det inga utestående extraordinära arrangemang.

Pensioner och förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt ska pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för personen, kan andra pensionsplaner eller pensionslösningar tillämpas.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara tolv månader vid uppsägning på Electrolux initiativ och sex månader vid uppsägning på Koncernledningsmedlemmens initiativ.

I individuella fall kan avgångsvederlag utgå utöver nämnd uppsägningstid. Avgångsvederlag kan enbart komma att betalas ut efter uppsägning från Electrolux sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av en väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete. Detta kan till exempel vara fallet vid en väsentlig ägarförändring i Electrolux i kombination med förändringar i organisationen och/eller förändringar av ansvarsområde.

Avgångsvederlag kan för individen innebära en förlängning av Grundlönen för en period upp till tolv månader efter anställningsavtalets upphörande; inga andra förmåner ska ingå. Sådana utbetalningar ska reduceras med ett värde motsvarande den inkomst som personen under en period av upp till tolv månader tjänar från andra inkomstkällor, antingen från anställning eller från annan fristående verksamhet.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 16 – Inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2019

Styrelsen har beslutat att föreslå ett långsiktigt incitamentsprogram för 2019. Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Electrolux-koncernen och dess aktieägare.

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som anges ovan, att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2019 (”Aktieprogram 2019”) enligt följande huvudsakliga villkor:

a)      Programmet föreslås omfatta högst 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen, vilka delas in i sex grupper; VD och koncernchef (”Grupp 1”), övriga medlemmar i koncernledningen (”Grupp 2”) samt ytterligare fyra grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Grupp 3-6”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux senast den 16 maj 2019.

b)      Deltagare ges möjlighet att erhålla Prestationsaktier förutsatt att deltagaren förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2022. Undantag från dessa krav kan meddelas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid Electrolux avyttrande genom försäljning, utdelning eller på annat sätt av bolaget i vilket deltagaren är anställd.

c)      Prestationsaktierna ska baseras på ett högsta värde för varje deltagarkategori. Det högsta värdet för deltagare i Grupp 1 uppgår till 100 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2019, för deltagare i Grupp 2 till 90 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2019, för deltagare i Grupp 3 till 80 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2019, för deltagare i Grupp 4 till 60 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2019, för deltagare i Grupp 5 till 50 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2019 och för deltagare i Grupp 6 till 40 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2019. Summan av de högsta värdena för Prestationsaktierna som fastställts för samtliga deltagare överstiger inte 374 Mkr, exklusive sociala avgifter.

d)      Respektive högsta värde omvandlas därefter till ett högsta antal Prestationsaktier [3], med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas, reducerad med nuvärdet av beräknad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas.

e)      Beräkningen av antalet Prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål för koncernens (i) vinst per aktie, (ii) avkastning på nettotillgångar [4] samt (iii) justerad organisk försäljningstillväxt [5] under räkenskapsåret 2019. De av styrelsen fastställda prestationsmålen kommer att ange en miniminivå och en maximinivå och den relativa viktningen mellan prestationsmål (i), (ii) respektive (iii) ska vara 50 procent, 40 procent respektive 10 procent.

f)       Styrelsen kommer att besluta om utfallet av de fastställda prestationsmålen efter utgången av den ettåriga mätperioden. Om maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) det högsta antalet Prestationsaktier enligt punkterna c) och d). Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en proportionerad tilldelning av aktier att ske. Ingen tilldelning kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Information om prestationsmål och utfall kommer att lämnas senast i samband med att tilldelning av Prestationsaktier sker enligt punkt h).

g)      Den sammanlagda tilldelningen av Prestationsaktier får aldrig överstiga en (1) procent av det totala antalet aktier i Electrolux. Om så sker, ska tilldelningen reduceras för att säkerställa att utspädningstaket iakttas.

h)      Uppfylls samtliga i Aktieprogram 2019 uppställda villkor, ska tilldelning av Prestationsaktier ske första halvåret 2022. Tilldelning sker vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

i)       Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Aktieprogram 2019 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis, marknadsförutsättningar eller när lämpligt med hänsyn till koncernens omstruktureringar, inkluderande kontantavräkning istället för leverans av aktier under vissa förutsättningar.

j)       Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktieprogram 2019, inom ramen för de ovan angivna villkoren.

k)      Om det sker betydande förändringar i Electroluxkoncernen eller på marknaden, som enligt styrelsens bedömning skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, ska styrelsen även äga rätt att vidta andra justeringar av Aktieprogram 2019, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av aktier.

Kostnader för Aktieprogram 2019

De totala kostnaderna för Aktieprogram 2019 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 463 Mkr, vilket motsvarar cirka 2,1 procent av totala personalkostnader för 2018. Kostnaderna fördelas över åren 2019–2021. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnader har beräknats till mindre än 1 Mkr. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår endast administrationskostnader.

Lönekostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas vid högsta måluppfyllelse, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod. Beräkningen av den maximala kostnaden baseras på maximal måluppfyllelse och att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under prestationsperioden motsvarar det historiska genomsnittet sedan aktieprogram infördes 2004. I beräkningen har använts ett högsta pris per aktie om 300 kronor.

Om återköpta aktier tilldelas för att fullgöra åtagandena enligt programmet beräknas antalet utestående aktier öka med högst 2 224 000 B‑aktier [6]. En sådan maximal ökning skulle resultera i en utspädning av vinst per aktie med cirka 0,77 procent. Den sammanlagda maximala ökningen av antalet utestående aktier för alla utestående aktieprogram beräknas uppgå till högst 3 291 432 B‑aktier, vilket skulle motsvara en utspädning av vinst per aktie om cirka 1,14 procent. Vid denna beräkning har maximal tilldelning av aktier antagits för Aktieprogram 2019 och förväntad tilldelning antagits för 2017 och 2018 års aktieprogram.

Säkringsåtgärder för Aktieprogram 2019

Styrelsen föreslår för närvarande inte någon åtgärd för att säkerställa åtagandena enligt Aktieprogram 2019. Leverans av Prestationsaktier i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2019 kommer att ske under 2022.

Beredning av förslaget till Aktieprogram 2019

Förslaget till Aktieprogram 2019 har beretts av Electrolux ersättningsutskott och styrelse.

Tidigare incitamentsprogram i Electrolux

För en beskrivning av Electrolux övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2018, not 27, samt bolagets hemsida, www.electroluxgroup.com. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Electrolux.

Punkt 17 – Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Electrolux har tidigare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, genomfört förvärv av egna aktier i syfte att kunna använda återköpta aktier för att finansiera eventuella företagsförvärv och som säkringsåtgärd för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Per den 1 januari 2019 innehade bolaget 21 522 858 egna B-aktier, motsvarande cirka 7,0 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Styrelsen gör bedömningen att det alltjämt är till fördel för bolaget att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen följande.

A. Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

 1. Förvärv får ske av högst så många B-aktier, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 2. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm.
 3. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet.
 4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med förslaget är att kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram samt kunna anpassa bolagets kapital­struktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

B. Överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av företagsförvärv enligt följande.

 1. Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 2. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 3. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
 4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

C. Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2017 års aktieprogram

Styrelsen föreslår, i anledning av 2017 års aktieprogram, att årsstämman beslutar om att bolaget ska äga rätt att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 1 295 000 B-aktier i bolaget i syfte att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program. Sådana överlåtelser ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 17 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 308 920 308 aktier, varav per den 4 mars 2019, 8 192 539 A‑aktier med en röst vardera och 300 727 769 B-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 38 265 315,9 röster. Bolaget innehar per samma dag 21 522 858 egna B-aktier, motsvarande 2 152 285,8 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB Electrolux, Attn: Chefsjuristens kontor, 105 45 Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 10 ovan), revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 17 a) ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, AB Electrolux, C‑J, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2019, från och med den 4 mars 2019. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Stockholm i mars 2019

AB Electrolux (publ)

STYRELSEN

Non Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of AB Electrolux is available in English on www.electroluxgroup.com/agm2019.


[1] Beräkning baserad på förutsättningen att Koncernledningen är oförändrad.

[2] Se fotnot 1 ovan.

[3] Med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom fondemission, split, företrädesemission och/eller liknande händelser.

[4] Med möjlighet för styrelsen att avseende (i) och (ii) vidta justeringar till följd av extraordinära händelser.

[5] Justerad organisk försäljningstillväxt beräknas som organisk försäljningstillväxt inklusive total påverkan av försäljning från förvärv och avyttringar genomförda året före mätperioden.

[6] Med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom fondemission, split, företrädesemission och/eller liknande händelser.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Electrolux pressjour: 08-657 65 07