Årsstämma 2019

AB Electrolux årsstämma 2019 kommer att äga rum onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019 och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 april 2019, varvid antal eventuella biträden ska uppges.

Anmälan

Anmälan görs

• per telefon 08 402 92 79 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller
• skriftligen under adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Privatpersoner kan även anmäla sig genom att registrera sig här.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd torsdagen den 4 april 2019 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Använd gärna det fullmaktsformulär som finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Inträdeskort och inregistrering

Inträdeskort som berättigar till deltagande i stämman kommer att sändas ut några dagar före stämman.

Inregistrering till stämman sker på Stockholm Waterfront Congress Centre från klockan 16.00. Enklare förtäring serveras före stämman. På stämman kommer aktieägare att kunna ta del av produkterbjudanden till förmånliga priser med enbart hemleverans.

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2019

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma den 10 april 2019 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

AB Electrolux
Attn: Chefsjuristens kontor
105 45 Stockholm

Förslaget måste, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 20 februari 2019.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Electrolux årsstämma 2019

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019 har nu utsetts.

Läs mer