Electrolux VD och koncernchef Keith McLoughlin kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2014

Fortsatt återhämtning av resultatet

Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet 2014 uppgick till 1,4 miljarder kronor, en ökning med närmare 30 procent jämfört med föregående år. Kassaflödet efter investeringar förbättrades med 600 miljoner kronor till 1,6 miljarder kronor. En stark resultatförbättring i Europa var den främst bidragande orsaken till resultatutvecklingen. Verksamheterna i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet utvecklades förhållandevis väl trots svaga makroekonomiska marknadsförhållanden. Försäljningen och resultatet i Nordamerika ligger på en hög nivå och fortsätter att starkt bidra till koncernens resultat.

Resultatet för våra verksamheter i Europa fortsätter att återhämta sig tack vare starkt fokus på kostnadsbesparingar, effektiviseringar inom tillverkningen och optimering av produktportföljen. Trots fortsatt svaga marknadsförhållanden, där ledande konjunkturindikatorer försvagats i flera länder i både Väst- och Östeuropa under senare tid, har vi väsentligt förbättrat vårt resultat. Under tredje kvartalet uppnådde vi ett rörelseresultat på 484 miljoner kronor jämfört med 111 miljoner kronor under motsvarande period 2013. Rörelsemarginalen uppgick till 5,5 procent.

För att säkerställa långsiktig lönsamhet i Europa fortsätter vi vårt arbete med kostnadsbesparingar och förbättringar av produktmixen. Vi vidtar också och åtgärder för att optimera vår geografiska tillverkningsstruktur, vilket är ett arbete som påbörjades för tio år sedan. Programmet för att effektivisera tillverkningsstrukturen går nu in i slutfasen och som en del i det arbetet inleds konsultationer med arbetstagarrepresentanter gällande tillverkningen i Mariestad i Sverige och i Schwanden i Schweiz. Beslut kommer att fattas efter att förhandlingarna genomförts.

Marknadsförutsättningarna för Vitvaror Latinamerika och Vitvaror Asien/Stillahavsområdet har varit tuffa med vikande efterfrågan i flera regioner. Även om marknadsefterfrågan i Brasilien under kvartalet visade viss tillväxt efter nedgången under våren och sommaren, fortsatte flera övriga marknader i Latinamerika att försvagas. I Asien/Stillahavsområdet sjönk efterfrågan i Australien och även i Kina. Det är mycket uppmuntrande att se att båda dessa affärsområden, trots svag efterfrågan, utvecklats väl och framgångsrikt lyckats anpassa verksamheterna till rådande marknadsförhållanden.

Resultatutvecklingen för Vitvaror Nordamerika fortsätter att starkt bidra till koncernens resultat och försäljningstillväxten i regionen är god. Resultatet för kvartalet påverkades av en omfattande anpassning av produktsortimentet för att uppfylla nya energikrav från det amerikanska energidepartementet liksom av en fortsatt svag marknad för luftkonditionering. Anpassningen till de nya energikraven har tagit längre tid och varit mer komplex än vad vi förutsåg. Vår verksamhet inom Professionella Produkter fortsätter att visa en god utveckling och rörelsemarginalen förbättrades ytterligare.

I september offentliggjorde vi det största förvärvet hittills i bolagets 95-åriga historia. Det planerade förvärvet av General Electrics vitvaruverksamhet (GE Appliances) är ett viktigt strategiskt steg för Electrolux och stärker vår närvaro på en av de största marknaderna för vitvaror. GEs premiumvarumärke inom vitvaror med produkter av hög kvalitet kompletterar våra egna varumärken och förvärvet förväntas stärka vår konkurrenskraft som en global aktör. Vi bedömer  att förvärvet genomförs under 2015.

Vi är mycket entusiastiska inför det kommande förvärvet av GE Appliances. Samtidigt fortsätter arbetet inom våra affärsområden för att ytterligare öka tillväxten och lönsamheten. Detta arbete är en förutsättning för att vi ska nå vår vision: att vara det bästa vitvaruföretaget i världen enligt kunder, anställda och aktieägare.

Stockholm den 20 oktober 2014

Keith McLoughlin

VD och koncernchef

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2014 klockan 08.00 (CET).