Electrolux Group avyttrar fabriken i Memphis

Electrolux Group har tecknat avtal om att avyttra tillverkningsenheten i Memphis, Tennessee, USA, till ett USA-baserat investmentbolag för en kontant ersättning på 61 miljoner USD (cirka 675 Mkr).

Den överenskomna avyttringen följer på ett tidigare avtal med en annan köpare som inte slutfördes.

Avtalet  innefattar en due diligence-period innan slutförandet av transaktionen, under vilken köparen kan säga upp kontraktet. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 61 miljoner USD (cirka 675 Mkr).

Den uppskattade realisationsvinsten på 50 miljoner USD (cirka 550 Mkr) kommer att redovisas som en engångspost, vilket påverkar rörelseresultatet positivt för affärsområde Nordamerika, i samband med att transaktionen slutförs. Slutförandet och den positiva kassaflödeseffekten förväntas inträffa under det fjärde kvartalet 2023.

De slutliga rörelseresultat- och kassaflödeseffekterna kommer att avgöras av valutakursen på transaktionsdagen.

Försäljningen är del av åtgärderna att avyttra icke-kärntillgångar med ett totalt potentiellt värde av cirka 10 Mdr kr, vilket kommunicerades den 20 juli 2023.

Koncernens produktion i Memphis upphörde den 30 juni 2022 och verksamheten har överförts till den nya anläggningen i Springfield, Tennessee.

Denna information är sådan som Electrolux Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-21 08:00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07