Electrolux delårsrapport kv4 2018: Goda framsteg på en utmanande marknad

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 425 Mkr (32 580). Försäljningstillväxten uppgick till 2,5%, vilket var ett resultat av prishöjningar och mixförbättringar för flertalet affärsområden.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 963 Mkr (2 065) motsvarande en marginal på 5,7% (6,3). Fyra affärsområden uppnådde en marginal på över 6%.
 • Exklusive en engångspost om +71 Mkr, som hänför sig till den avslutade franska konkurrensmyndighetens utredning, uppgick rörelseresultatet till 1 892 Mkr, motsvarande en marginal på 5,5% (6,3).
 • Ett positivt bidrag till resultatet från volym/pris/mix inom alla affärsområden uppvägde delvis högre inköpskostnader och negativa valutaeffekter.
 • Vitvaror Nordamerika påverkades av en högre kostnadsinflation från handelstariffer och en lägre försäljning av produkter under återförsäljares egna varumärken.
 • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 3 163 Mkr (2 078).
 • Periodens resultat minskade till 1 575 Mkr (2 002) och resultat per aktie uppgick till 5,48 kr (6,97).
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 på 8,50 kr (8,30) per aktie som kommer att utbetalas i två delar.
 • Styrelsen har meddelat avsikten att förbereda en avknoppning och börsnotering av affärsområdet Professionella Produkter.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Mot bakgrund av de utmaningar vi ställts inför är jag nöjd med vårt resultat för 2018. Vårt fokus på innovation för att förbättra konsumentupplevelsen och vår höga kostnadseffektivitet är våra viktigaste konkurrensfördelar. Detta har i kombination med prishöjningar påverkat resultatet positivt, men kunde inte helt kompensera för den starka motvind vi har mött, främst från råmaterial och valuta. Det underliggande rörelseresultatet för 2018 var 6 653 Mkr, motsvarande en marginal på 5,4%. Försäljningstillväxten var 1,7%, främst som ett resultat av prishöjningar och mixförbättringar inom flertalet av  våra affärsområden.

EMEA visade under 2018 en stark organisk försäljningstillväxt och ett stabilt underliggande resultat, tack vare innovativa produkter under våra premiumvarumärken. Vår verksamhet i Nordamerika påverkades väsentligt av ökade råmaterialkostnader och USA:s handelstariffer, liksom av en minskad försäljning av produkter under återförsäljares egna varumärken. Detta kunde till viss del motverkas av kostnadsbaserade prishöjningar. Latinamerika visade en hög organisk försäljningstillväxt och ett förbättrat resultat.  Asien/Stillahavsområdet visade stark tillväxt i Sydostasien, medan Hemmiljö och småapparater under året befunnit sig i en produktövergångsfas. Slutligen har Professionella Produkter fortsatt att visa lönsam tillväxt.

Under fjärde kvartalet var försäljningstillväxten 2,5%, till vilket flertalet affärsområden bidrog. Den underliggande rörelsemarginalen var 5,5% och fyra affärsområden uppnådde en marginal på över 6%.

Den övergripande trenden i efterfrågan under 2018 förväntas fortsätta på de flesta marknaderna under 2019, men visibiliteten påverkas av den ökade osäkerheten i omvärlden. Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa bedöms öka något, medan efterfrågan i Nordamerika och Latinamerika förväntas vara oförändrad eller minska något. Den positiva efterfrågetrenden i Sydostasien förväntas fortsätta och efterfrågan i Australien förväntas vara oförändrad.

Utöver de prishöjningar som vi genomförde 2018 har vi inlett 2019 med att implementera redan tidigare annonserade prishöjningar på de viktigaste marknaderna. Dessa förväntas kompensera för den starka externa motvind vi möter, trots att priserna på råmaterial under senare tid utvecklats positivt. Jämfört med föregående år bedömer vi att den negativa påverkan från råmaterial, handelstariffer och valuta kommer att uppgå till cirka 2,0-2,4 Mdr kr under 2019. Vi fortsätter att investera i produktinnovationer och automatisering för att stödja ytterligare lönsam tillväxt. Investeringar under 2019 bedöms uppgå till cirka 7 Mdr kr.

Under 2019 fyller Electrolux 100 år och vi tar nu nästa steg för att snabbare driva lönsam tillväxt. Det kommer vi att göra genom att bli vassare och ännu mer fokuserade på att utveckla innovationer och lösningar för konsumentupplevelser såväl som hur vi möter marknaden. Genom att kombinera Hemmiljö och småapparater med våra fyra regionala affärsområden säkerställer vi en mer samlad ansats i vår interaktion med konsumenter på respektive marknad, både kring varumärke och produktdesign. Som vi tillkännagav igår, är intentionen att förbereda en avknoppning av Professionella Produkter. Den verksamheten kommer därmed att kunna fokusera på sina egna specifika möjligheter som ett fristående noterat bolag och fortsätta sin lönsamma tillväxtresa.

Jag är övertygad om att vi är väl positionerade med rätt affärsfokus i denna utmanande kostnadsmiljö för att kunna fortsätta skapa aktieägarvärde. Electrolux finansiella mål kommer att förbli oförändrade efter en avknoppning av Professionella Produkter. Vår resa mot lönsam tillväxt fortsätter under 2019 och framåt.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 1 februari kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 566 426 62, Sverige
 • +44 203 008 9806, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 831 5945, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q4-2018

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72
Merton Kaplan, IR Manager, 073-885 7803
Arba Kokalari, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 0800 CET.