Electrolux delårsrapport för första kvartalet 2022: Konsekvent exekvering i en utmanande omvärld

Sammanfattning av första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen ökade till 30 118 Mkr (29 026), vilket motsvarar en organisk försäljningsminskning på 3,4%. Detta drevs av lägre volymer jämfört med ett starkt föregående år, vilket delvis uppvägdes av en stark prisexekvering.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 575 Mkr (2 297), vilket motsvarar en marginal på 5,2% (7,9).
  • Rörelseresultatet inkluderar en positiv engångspost om 656 Mkr, relaterad till det amerikanska tullärendet, som påverkar affärsområdet Nordamerika. Exklusive denna engångspost uppgick rörelseresultatet till 919 Mkr, vilket motsvarar en marginal på 3,1% (7,9). Betydande kostnadsökningar och leveransbegränsningar som påverkade volymen kompenserades inte fullt ut av prishöjningar och nya produktlanseringar.
  • Periodens resultat uppgick till 950 Mkr (1 556) och resultatet per aktie var 3,40 kronor (5,41).
  • Operativt kassaflöde efter investeringar var -5 280 Mkr (-161). Utöver ett mer normalt säsongsmässigt utflöde jämfört med förra året, ökade de globala begränsningarna i försörjningskedjan ytterligare lagernivåerna.

VD och koncernchef Jonas Samuelsons kommentar

Början av året har dominerats av den fruktansvärda situationen i Ukraina, vilket också bidrog till den redan eskalerande kostnadsinflationen och leveransinstabiliteten. Samtidigt har vi gått in i vår mest lanseringsintensiva period någonsin. Jag är mycket nöjd med den starka konsumentefterfrågan för våra nya och innovativa premiumprodukter.

Under det första kvartalet fortsatte begränsningar i leveranskedjan att avsevärt påverka vår produktion och försäljningsvolym, särskilt för produkter med mer premiumegenskaper. Som förväntat resulterade dessa begränsningar också i betydande kostnader för expresslogistik och köp på spotmarknaden. Dessutom ökade lagernivåerna ytterligare på grund av leveranssituationen, vilket påverkade kassaflödet negativt. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att motverka dessa begränsningar, men vi bedömer att det andra kvartalet kommer att bli lika utmanande som det första kvartalet, med betydande risker för störningar i samband med att spridningen av coronaviruset ökar i Kina. Vi förväntar oss sekventiella förbättringar från mitten av 2022.

Under det första kvartalet minskade den organiska försäljningen med 3,4% och rörelsemarginalen exklusive engångsposter var 3,1%.

För att motverka det ökande inflationstrycket, fortsatte vi att implementera listprisökningar i alla regioner under kvartalet med en kumulativ inverkan på över 8% och genomför kontinuerligt ytterligare ökningar. I den alltmer inflationsdrivna miljön är prisökningar nu mer accepterade på marknaden. För helåret är vi fortsatt övertygade om att pris kommer att kompensera för kostnadsinflationen fullt ut, vilket det har gjort under de senaste fyra åren.

De senaste geopolitiska spänningarna, en inflation som stiger till historiskt höga nivåer, de globala leveransbegränsningarna och ovissheten kring coronapandemin leder till en begränsad visibilitet för resten av året. Vi reviderar våra regionala utsikter för efterfrågan på marknaden för helåret 2022 i Nordamerika, främst på grund av leveransbegränsningar, och i Europa på grund av lägre konsumentförtroende. Vi förväntar oss dock fortfarande att efterfrågan i dessa regioner kommer att ligga över nivåerna före pandemin.

Rysslands invasion av Ukraina är ett allvarligt brott mot internationell lag. Vi är mycket oroade över den geopolitiska situationen och det lidande som invasionen orsakar våra anställda och folket i Ukraina. Det finns ett akut behov av att hjälpa till, och vi har fokuserat våra ansträngningar på att stödja Internationella Röda Korsets humanitära insatser i Ukraina. När kriget började pausade vi vår verksamhet i Ryssland och Belarus. I Ukraina stoppades både försäljning och produktion i fabriken, som ligger i västra delen av Ukraina. Efter en noggrann riskbedömning återupptogs begränsad försäljning och produktion i Ukraina under andra halvan av april. 2021 stod Ryssland, Belarus och Ukraina för cirka 2% av koncernens nettoomsättning.

Vår förmåga att snabbt och framgångsrikt anpassa oss till en föränderlig omvärld, vilket vi visat under de senaste två åren, kommer att fortsätta att vara avgörande. Det är en bekräftelse på att vi har rätt strategi och kultur för att snabbt reagera på utmaningar och ta vara på möjligheter.

Som en av de ledande aktörerna i vår bransch har vi ett stort ansvar för att se till att våra investeringar bidrar till Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Ett bra exempel är den senaste investeringen i produktionsanläggningen i Anderson. Förutom ökad effektivitet samt ett attraktivt produktutbud har investeringen resulterat i en betydande minskning av klimatavtrycket.

Telefonkonferens 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 29 april kl. 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

Detaljer för deltagande per telefon

Sverige:                       +46 8 56 61 84 67

Storbritannien:             +44 8 44 48 19 752

USA.:                           +1 646 741 3167

Internationellt:              +44 2071 928 338

PIN/Passcode:             6044078

Presentationsmaterial för nedladdning

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning

https://edge.media-server.com/mmc/p/ti4p5ccx

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, 070-590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022 kl. 08.00 CET.