Electrolux Årsredovisning 2015

Electrolux rörelseresultat för 2015 uppgick till 2 741 Mkr motsvarande en marginal på 2,2%.

Rörelseresultatet inkluderar kostnader om 2 059 Mkr relaterade till det ej genomförda förvärvet av GE Appliances. Exklusive dessa kostnader förbättrades marginalen till 3,9% (3,2).

Verksamheterna inom Vitvaror EMEA och Professionella Produkter visade en god utveckling, medan vikande marknadsefterfrågan särskilt på tillväxtmarknaderna påverkade rörelseresultatet negativt.

Det operativa kassaflödet efter investeringar var starkt och uppgick till 7 492 Mkr (6 631).

Läs mer om Electrolux resultatutveckling, verksamhet och strategi i årsredovisningen för 2015.