Bolagsstyrningsrapport 2010

Viktiga händelser

  • Hans Stråberg lämnade Electrolux vid årsskiftet efter nio år som VD och koncernchef. Samtidigt lämnade han också sitt styrelseuppdrag i Electrolux.
  • Keith McLoughlin har utsetts till ny VD och koncernchef från och med den 1 januari 2011.
  • Lorna Davis valdes till ny styrelseledamot vid årsstämman den 30 mars 2010.
  • Henrik Bergström har utsetts till chef för Dammsugare och små hushållsapparater samt till ny medlem i koncernledningen.
  • Tre nya utnämningar i koncernledningen från och med den 1 februari 2011, för att snabbare förverkliga Electrolux strategi.
  • Electrolux B-aktie avnoterades från Londonbörsen den 11 mars 2010.

Electrolux-koncernen består av cirka 150 bolag, som bedriver verksamhet i över 50 länder. Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget AB Electrolux, vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Till grund för styrningen av Electrolux ligger den svenska aktiebolagslagen, Nasdaqs regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (koden), liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2010.