VD och koncernchef Keith McLoughlins kommentar till resultatet för första kvartalet 2011

Fokus på pris. Efterfrågan på de flesta av Electrolux huvudmarknader visade god tillväxt under det första kvarta­let. I Nordamerika pressades lönsamheten av stigande råvarukostnader och fortsatt prispress. För att motverka kostnadsökningarna i Nordamerika höjer vi priserna under det andra kvartalet.

I Nordamerika kännetecknades utvecklingen under det första kvartalet till stor del av ökade kostnader för råma­terial samtidigt som prispressen fortsatte. En god nyhet är att vi nu genomför prishöjningar som gradvis kommer att slå igenom under andra kvartalet. Den stabila efterfrågan på den nordamerikanska marknaden har varit till hjälp vid genomförandet av prishöjningarna.

Efterfrågan på den europeiska marknaden visade även den en stabil utveckling under det första kvartalet. I Europa behöver vi genomföra selektiva prishöjningar för att kompensera för stigande råvarukostnader. Det kom­mer dock att ta tid innan prishöjningarna slår igenom, men vi hoppas kunna se positiva effekter under det andra halvåret 2011. Vår lansering av nya, innovativa produkter under varumärket AEG fortsätter. De nya produkterna är viktiga i vårt arbete för att återta marknadsandelar och samtidigt stärka vår produktmix.

För vissa av våra viktigaste råvaror fortsätter priserna att stiga, i synnerhet för plaster. Vi förväntar oss att våra kostnader för råmaterial under 2011 ska öka med cirka 2 miljarder kronor jämfört med föregående år. Förhopp­ningen är att vi gradvis ska kunna kompensera för de ökade kostnaderna för råmaterial med prishöjningar, för­bättringar av produktmixen och kostnadsbesparingar.

Som säkert noterats rapporteras i denna kvartalsrapport koncernens verksamhet inom dammsugare och min­dre hushållsapparater som ett separat globalt affärsområde. Förändringen är en följd av den positiva utveckling vår dammsugarverksamhet har genomgått och att den idag utgör en betydande del av koncernens försäljning och resultat. Vi tycker att det är viktigt att den som följer Electrolux tydligt ska kunna förstå den potential som detta affärsområde har att växa och stärka Electrolux-varumärket för våra vitvaror.

Att öka Electrolux lönsamma tillväxt är en prioriterad uppgift framöver. Under det första kvartalet 2011 lyckades vi växa med nära 10 procent på våra tillväxtmarknader. Fokus ligger på att fortsätta utnyttja den organiska till­växten på snabbt växande marknader och som komplement växa genom lönsamma förvärv. Det är mycket viktigt att denna tillväxt stärker Electrolux lönsamhetsmål om en rörelsemarginal på 6 procent och en avkastning på nettotillgångar på 25 procent. Lönsam tillväxt kommer att vara en viktig del i vårt arbete för att fortsätta gene­rera en hög avkastning till våra aktieägare.

Stockholm den 27 april 2011

Keith McLoughlin
Verkställande direktör och koncernchef