Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2015

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2015 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 29 augusti 2014. Börje Ekholm, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Kaj Thorén, Alecta, Mathias Leijon, Nordea Investment Funds, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder. I valberedningen ingår också Ronnie Leten och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2015 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Electrolux årsstämma 2015 kommer att äga rum den 26 mars i Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2014 klockan 08.00 (CET).