Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2014

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2014 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2013. Petra Hedengran, Investor AB, är ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Johan Sidenmark, AMF. I valberedningen ingår också Marcus Wallenberg och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2014 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Electrolux årsstämma 2014 kommer att äga rum den 26 mars i Stockholm Waterfront Congress Centre vid Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2013 klockan 08.00 (CET).