Valberedning 2016

Valberedningsledamöter inför Electrolux årsstämma 2016.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Electrolux valberedning bestå av sex ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2015 och består av följande ledamöter:

  • Johan Forssell, Investor AB, ordförande i valberedningen
  • Mathias Leijon, Nordea Investment Funds
  • Kaj Thorén, Alecta
  • Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder
  • Ronnie Leten, ordförande i Electrolux styrelse
  • Torben Ballegaard Sørensen, ledamot i Electrolux styrelse

Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2016 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 6 april 2016 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com.