Tidplan för automatiskt inlösenförfarande i Electrolux

På extra bolagstämman den 27 augusti 2021 beslutades att sammanlagt 4 886 miljoner kronor (motsvarande 17,00 kronor per aktie) ska utskiftas till aktieägarna i Electrolux, genom ett automatiskt inlösenförfarande innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Följande datum gäller för det automatiska inlösenförfarandet:

Datum (2021) Aktivitet
1 oktober Sista dag för handel i Electrolux-aktien före aktiesplit och inklusive rätt till inlösenaktie.
4 oktober Första dag för handel i Electrolux-aktien efter aktiesplit, exklusive rätt till inlösenaktie.
5 oktober Avstämningsdag för aktiesplit samt för mottagande av inlösenaktier.
6 oktober Första dag för handel med inlösenaktier.
21 oktober (justerat datum) Sista dag för handel med inlösenaktier.
25 oktober Avstämningsdag för inlösen.
28 oktober Utbetalning av inlösenlikvid.

Electrolux har ansökt om upptagande till handel av inlösenaktierna på Nasdaq Stockholm. I samband härmed har Electrolux justerat sista dagen för handel med inlösenaktierna på Nasdaq Stockholm till den 21 oktober 2021 (tidigare beräknat till 22 oktober 2021). Övriga datum i tidplanen kvarstår oförändrade.

En informationsbroschyr som innehåller den uppdaterade tidplanen och ytterligare information om inlösenförfarandet hålls tillgänglig på: www.electroluxgroup.com/egm2021/se

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Electrolux pressjour: 08-657 65 07