Resultatet för tredje kvartalet visar tydligt vår potential

Jag kan idag presentera ett mycket starkt resultat för det tredje kvartalet. Vi har lyckats uppnå en rörelsemarginal på över 8 procent. Jag är mycket nöjd med att alla Electrolux verksamheter lyckats väl på en tuff marknad. Efterfrågan på marknaden är fortsatt svag, även om minskningstakten avtagit.

Resultatet visar att vi klarar att höja våra marginaler. Samtidigt måste vi vara realister och inse att en hel del arbete återstår innan dessa nivåer är uthålliga.

Nästan allt gick vår väg under kvartalet. Cyklisk lägstanivå i råmaterialpriser och bibehållna prisnivåer har varit avgörande för resultatförbättringen. Andra viktiga faktorer är en förbättrad produktmix och betydande kostnadsneddragningar.

Vårt resultat visar att vi valt rätt strategi. Innovativa produkter, satsningar på varumärket Electrolux och kostnadseffektiviseringar har givit resultat. Vår starka balansräkning ger oss goda förutsättningar att skapa tillväxt.

Satsningarna på nya och innovativa produkter och starka varumärken har varit framgångsrika och förbättrat vår produktmix. I Nordamerika har vi, efter en mycket framgångsrik lansering av varumärket Electrolux i premiumsegmentet för vitvaror, återlanserat varumärket Frigidaire i mellanprissegmentet. Och i Europa har vi lyckats ta marknadsandelar inom det lönsamma inbyggnadssegmentet, i första hand genom att stärka vår position på den viktiga tyska marknaden. Ett annat exempel är den nya premiumdammsugaren UltraOne, som klart bidragit till resultatförbättringen inom vår dammsugarverksamhet.

Jag är mycket nöjd med att de kostnadseffektiviseringar som vi genomfört under de senaste åren ger resultat. Det har varit många svåra beslut att ta och fler återstår. Men de har varit nödvändiga för att bygga ett långsiktigt starkt Electrolux. Vi fortsätter arbetet med att bygga upp en konkurrenskraftig tillverkningsstruktur och att minska kostnaderna genom att utnyttja vår globala bredd och styrka.

Tack vare gynnsamma råmaterialspriser har vi under det tredje kvartalet lyckats minska våra kostnader för råmaterial jämfört med föregående år. Priserna på många råvaror har åter börjat stiga, vilket kommer att öka våra kostnader. Vid en ekonomisk återhämtning räknar vi med att kostnaderna för våra viktigaste råmaterial kommer att öka ytterligare.

Marknadsutvecklingen fortsätter att vara svag. Även om vi i Nordamerika ser en stabilisering, har den europeiska marknaden ännu inte nått botten. Vi har trots besvärligt marknadsläge med ökad prispress lyckats behålla priserna från tidigare genomförda prishöjningar, vilket starkt bidragit till den positiva resultatutvecklingen.

Vi har kraftigt minskat våra marknadsinvesteringar till en nivå som inte är långsiktigt hållbar. För att ytterligare stärka positionen för Electrolux-varumärket kommer vi nu att behöva öka våra marknadsföringssatsningar. Vi måste fortsätta att utveckla innovativa produkter som konsumenterna föredrar och är beredda att betala högre priser för. Utöver detta har vårt starka kassaflöde givit oss en solid balansräkning som ger goda förutsättningar för tillväxt framöver.

Vi har fortfarande en bit kvar innan vi har uppnått vårt mål med en genomsnittlig rörelsemarginal på 6 procent över en konjunkturcykel, men resultatet för tredje kvartalet visar tydligt på vår potential.

Stockholm den 26 oktober 2009

Hans Stråberg
Verkställande direktör och koncernchef