Rapport för de första nio månaderna 2003

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2003
Stockholm den 21 oktober 2003

Nettoresultatet per aktie 12:75 kr, en minskning med 2,7%, exklusive jämförelsestörande poster
Resultatet efter finansiella poster negativt påverkat av förändrade valutakurser med 740 Mkr
Stark tillväxt och bättre resultat för vitvaror och utomhusprodukter i Nordamerika i lokal valuta
Väsentlig försämring av resultatet för dammsugare och storköksutrustning
För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på
www.electrolux.com/ir