Omräknade siffror för 2014 till följd av att begreppet jämförelsestörande poster inte längre används i Electrolux rapportering

Såsom tidigare kommunicerats kommer Electrolux i fortsättningen inte att använda begreppet jämförelsestörande poster i redovisningen.

Electrolux har under flera år genomfört program för att öka konkurrenskraften genom att optimera tillverkningsstrukturen och minska kostnaderna. Strukturkostnaderna för dessa åtgärder har i koncernens resultaträkning redovisats på egen rad som jämförelsestörande poster. Rörelseresultat per affärsområde och vissa nyckeltal har rapporterats exklusive dessa strukturkostnader. Dessa omfattande strukturprogram är nu inne i slutskedet och Electrolux kommer från och med 2015 inte längre att använda begreppet jämförelsestörande poster i den finansiella rapporteringen. Trots att det sannolikt kommer att finnas behov av strukturåtgärder också framöver, bedöms dessa bli väsentligt mindre omfattande.

För jämförbarhet har kvartals- och helårssiffror för 2014 omräknats, vilket redovisas nedan. Denna förändring har ingen påverkan på koncernens rörelseresultat men det omräknade bruttoresultatet minskar. Kostnader om 1,2 miljarder kronor som tidigare rapporterats som jämförelsestörande poster har fördelats på kostnader för sålda varor, försäljningskostnader och/eller administrationskostnader. Omräkningen av resultaten per affärsområde har i huvudsak påverkat Vitvaror EMEA som belastats med strukturkostnader på 1,2 miljarder kronor för 2014, se nedan. Balansräkningen och kassaflödet påverkas ej av förändringen. För information presenteras också rörelseresultat per affärsområde inklusive strukturkostnader för helåren 2010-2014.

Även om begreppet jämförelsestörande poster inte längre används kommer Electrolux att kommentera och tydliggöra potentiella framtida strukturkostnader eller andra större poster av engångskaraktär.

För mer information kontakta:

Investor Relations, 08-738 60 87
Electrolux pressjour: 08-657 65 07