Kostnadsbesparingsprogram inom Dammsugare & småapparater samt information om kostnader relaterade till GE Appliances

Electrolux initierar kostnadsbesparingsprogram inom Dammsugare och småapparater och informerar om kostnader relaterade till GE Appliances.

Electrolux har idag meddelat att åtgärder kommer att vidtas inom affärsområde Dammsugare och småapparater för att strukturellt minska kostnaderna.

Verksamheten fortsätter att påverkas negativt av lägre försäljningsvolymer på flera huvudmarknader och av ogynnsamma valutakursförändringar.

För att förbättra lönsamheten vidtas nu åtgärder som innebär personalminskningar och minskning av verksamheten, framförallt i USA, Sverige och Kina. Förhandlingar har inletts med de fackliga parterna i Sverige.

Besparingsåtgärderna bedöms ge full effekt i slutet av 2016 och bidra med årliga kostnadsbesparingar om 120 Mkr. Kostnaderna för programmet beräknas till 190 Mkr.

När programmet är genomfört kommer Dammsugare och småapparater att ha den finansiella stabilitet som krävs för att fortsätta investera i lönsamma produktkategorier.

Kostnader relaterade till GE Appliances

Som meddelades den 7 december 2015 kommer Electrolux planerade förvärv av GE Appliances inte att genomföras, eftersom General Electric har sagt upp avtalet och begärt betalning av den så kallade ”termination fee” om 175 miljoner USD, motsvarande cirka 1 490 Mkr.

I enlighet med överlåtelseavtalet kommer Electrolux idag att betala denna termination fee till General Electric. Transaktionskostnader och integrationskostnader bedöms uppgå till cirka 175 Mkr för det fjärde kvartalet 2015. Därutöver kommer finansnettot för det fjärde kvartalet att belastas med kostnader hänförliga till bryggfinansieringen om cirka 225 Mkr.

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2015 klockan 08.00 (CET).