Kommuniké från årsstämma i AB Electrolux

Årsstämman i AB Electrolux hölls i Stockholm den 27 mars 2024.

Aktieägare och andra hade möjlighet att följa årsstämman i realtid via koncernens hemsida. En videoinspelning från stämman av VD och koncernchef Jonas Samuelsons reflektioner över året som har gått och strategin framöver kommer att finnas tillgänglig på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2024.

Bolagets resultat- och balansräkning samt konsoliderade resultat- och balansräkningar för koncernen fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Petra Hedengran, Ulla Litzén, Karin Overbeck, David Porter och Jonas Samuelson omvaldes som styrelseledamöter och Torbjörn Lööf, Geert Follens, Daniel Nodhäll och Michael Rauterkus valdes till nya styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Torbjörn Lööf valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde arvode till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag och antog nya ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2025 och arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

En ny instruktion för valberedningen antogs i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av tidigare beslutade aktieprogram 2022. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till årsstämman 2025.

Styrelsens förslag till prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2024 godkändes, inklusive överlåtelse av egna aktier till deltagarna i aktieprogrammet.

Fullständiga förslag till stämmans beslut finns tillgängligt på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2024.

För information:

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07