Kommuniké från AB Electrolux extra bolagsstämma

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade om föreslagen utdelning om 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till torsdagen den 5 november 2020. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 10 november 2020.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna omfattningen och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2020.

Stämman beslutade även om ändringar i bolagsordningen. De beslutade ändringarna gör det möjligt för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller genom att styrelsen samlar in fullmakter.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner på www.electroluxgroup.com/egmnovember2020/se.

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72 

Electrolux pressjour: 08-657 65 07