Kommuniké från AB Electrolux extra bolagsstämma

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Förfarandet innebär att sammanlagt 4 886 miljoner kronor kommer att utskiftas till aktieägarna, vilket motsvarar 17,00 kronor per aktie.

Avstämningsdag för aktiesplit och erhållande av inlösenaktier kommer att vara den 5 oktober 2021. Handel i inlösenaktierna beräknas ske under tiden från och med den 6 oktober 2021 till och med den 22 oktober 2021. Avstämningsdag för erhållande av inlösenlikvid kommer att vara den 25 oktober 2021, varvid utbetalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear Sweden den 28 oktober 2021.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner här.

För mer information kontakta:

Electrolux pressjour: 08-657 65 07