Kommuniké från AB Electrolux årsstämma den 25 mars 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Inför stämman publicerades en video med VD Jonas Samuelson och styrelseordförande Staffan Bohman innehållande deras reflektioner över året som har gått och strategin framöver. Videon är tillgänglig här.

Staffan Bohman, Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson omvaldes som styrelseledamöter. Staffan Bohman omvaldes även till styrelseordförande.

Den föreslagna aktieutdelningen om 8 kronor per aktie fastställdes. Stämman fastställde att utdelningen ska betalas ut i två lika stora delar om 4 kronor per utbetalning och aktie. Den första med avstämningsdag måndagen den 29 mars 2021 och den andra med avstämningsdag onsdagen den 29 september 2021. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 1 april 2021 respektive måndagen den 4 oktober 2021.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att utse Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022 (omval) och att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2021 godkändes också.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner här.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.