Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2019

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 i Stockholm.

Staffan Bohman, Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson, Ulrika Saxon och Kai Wärn omvaldes som styrelseledamöter. Staffan Bohman omvaldes även till styrelseordförande.

Den föreslagna aktieutdelningen om 8,50 kronor per aktie fastställdes. Stämman fastställde att utdelningen ska betalas ut i två lika stora delar om 4,25 kronor per utbetalning och aktie. Den första med avstämningsdag fredagen den 12 april 2019 och den andra med avstämningsdag fredagen den 11 oktober 2019. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 april 2019 respektive onsdagen den 16 oktober 2019.

Jonas Samuelson, VD och koncernchef, höll ett tal vid årsstämman och gav en lägesuppdatering om företagets strategi och resultat för 2018. Hans presentation kommer att gå att se i efterhand här. Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade att utse Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2020 (omval).

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2019.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av 2017 års aktieprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electroluxgroup.com/arsstamma2019.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.