Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2015

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 26 mars 2015 i Stockholm.

Lorna Davis, Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Keith McLoughlin, Bert Nordberg, Fredrik Persson, Ulrika Saxon och Torben Ballegaard Sørensen omvaldes som styrelseledamöter. Ronnie Leten omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Torben Ballegaard Sørensen till vice ordförande i styrelsen.

Den föreslagna aktieutdelningen om 6,50 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 30 mars 2015 och utbetalningen beräknas ske från Euroclear Sweden den 2 april 2015.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2015.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av 2013 års aktieprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electroluxgroup.com/arsstamma2015.

För mer information vänligen

Kontakta Electrolux pressjour: 46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2015 klockan 08.00 (CET).