Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2014

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 26 mars 2014 i Stockholm.

Lorna Davis, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Keith McLoughlin, Bert Nordberg, Fredrik Persson, Ulrika Saxon och Torben Ballegaard Sørensen omvaldes som styrelseledamöter. Petra Hedengran valdes till ny styrelseledamot. Ronnie Leten valdes till ny styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman valdes Torben Ballegaard Sørensen till ny vice ordförande i styrelsen.

Den föreslagna aktieutdelningen om 6,50 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 31 mars 2014 och utbetalningen beräknas ske från Euroclear Sweden den 3 april 2014.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
Stämman beslutade fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till stämman. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också, samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade långsiktiga aktieprogram för 2014.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Stämman antog styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen som innebär att revisorns mandattid ska vara fyra år och att bolaget ska ha möjlighet att utse högst två registrerade revisionsbolag. Stämman godkände också valberedningens förslag till omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2018.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ner på www.electrolux.com/arsstamma2014.

För mer information vänligen

Kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2014 klockan 08.00 (CET).