Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2009

Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 31 mars 2009 i Stockholm.

Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Torben Ballegaard Sørensen, Hasse Johansson, John S. Lupo, Barbara Milian Thoralfsson, Johan Molin, Hans Stråberg and Caroline Sundewall omvaldes som styrelseledamöter. Marcus Wallenberg utsågs till styrelseordförande.

Vid det konstituerande styrelsemötet som ägde rum efter årsstämman omvaldes Peggy Bruzelius till vice ordförande i styrelsen.

Styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för 2008 fastställdes.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande. 1 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 550 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 475 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Dessutom fastställdes det föreslagna arvodet för utskottsarbete till ledamöter som är utsedda av styrelsen med 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till varje ledamot i utskottet och 120 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 55 000 kronor till varje ledamot i utskottet. Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om att det ska bli möjligt att betala delar av styrelseledamöternas ersättning för styrelseuppdraget i form av så kallade syntetiska aktier i enlighet med förslaget som redovisas i kallelsen till stämman.

Stämman beslutade om en valberedningsprocess för årsstämman 2010 som är i huvudsak oförändrad i förhållande till processen inför årets stämma.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram för 2009.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2010, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga bolaget att överlåta högst 3 000 000 återköpta B-aktier i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av tidigare optionsprogram för åren 2002-2003 samt Electrolux aktieprogram för 2007.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.electrolux.com/agm där dokumentation relaterad till bolagsstämman finns att ladda ner.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2008 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 55 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.