Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2007

Electrolux årsstämma hölls måndagen den 16 april 2007 i Stockholm.

Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Hans Stråberg, Louis R. Hughes, Barbara Milian Thoralfsson och Caroline Sundewall omvaldes som styrelseledamöter. John Lupo, Johan Molin and Torben Ballegaard Sørensen utsågs till nya styrelseledamöter. Marcus Wallenberg utsågs till styrelseordförande och ersätter därmed Michael Treschow som avböjt omval. Antalet styrelseledamöter valda av årsstämman har därmed ökat till 9 jämfört med 7 vid årsstämman 2006.

Vi det konstituerande styrelsemötet som ägde rum efter årsstämman omvaldes Peggy Bruzelius till vice ordförande i styrelsen.

Den föreslagna aktieutdelningen om 4 kronor per aktie fastställdes. Avstämningsdag för aktieutdelning fastställdes till torsdagen den 19 april 2007 och utbetalning av utdelningen beräknas ske från VPC tisdagen den 24 april 2007.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande. 1 500 000 till styrelsens ordförande, 500 000 till styrelsens vice ordförande, 437 500 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd vid bolaget. Dessutom fastställdes det föreslagna arvodet till styrelsen för utskottsarbete till ledamöter som är utsedda av styrelsen nämligen 175 000 till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till varje ledamot i utskottet, 100 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor till varje ledamot i utskottet. De beslutade arvodena innebär för de enskilda ledamöterna ett oförändrat arvode i förhållande till föregående år. Arvode till revisorn betalas efter godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning bestående av sex ledamöter. Ledamöterna skall utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden (sammankallande till första sammanträdet) samt ytterligare en styrelseledamot. Den sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsen bland de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget.

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till Electrolux koncernledning samt omfattningen av och huvudprinciperna för Electrolux prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram för 2007.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2008, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att överlåta återköpta B-aktier i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av tidigare optionsprogram för åren 2001-2003 samt Electrolux aktieprogram för 2005.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.electrolux.com/agm där dokumentation relaterad till bolagsstämman finns att ladda ner.

Stockholm i april 2007
AB Electrolux (publ)
Styrelsen

För ytterligare information: Electrolux Press Hot line 08-657 6507

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2006 hade Electrolux en omsättning på 104 miljarder kronor och 56 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press