Kallelse till extra bolagsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux, org.nr 556009-4178, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 21 februari 2020 kl. 09.00 på AB Electrolux huvudkontor, Axel Wennergren-salen, S:t Göransgatan 143, Stockholm. Inpassering till stämman startar kl. 08.30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 15 februari 2020 (vänligen notera att eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införda i aktieboken senast fredagen den 14 februari 2020),
  • dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 17 februari 2020.

Anmälan görs på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/extrabolagsstamma2020, per telefon 08‑402 92 79 på vardagar mellan kl. 09.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida, www.electroluxgroup.com/extrabolagsstamma2020.
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd fredag 14 februari 2020 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.
 
Dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional AB.
  7. Stämmans avslutande.

Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut avseende utdelning av samtliga aktier i Electrolux Professional AB (publ)

Styrelsen i AB Electrolux (”Electrolux”) offentliggjorde den 31 januari 2019 sin avsikt att dela ut affärsområdet Professionella Produkter genom att dela ut det helägda dotterbolaget Electrolux Professional AB (publ), org.nr 556003-0354, (”Electrolux Professional”) inklusive den underliggande gruppen, till Electrolux aktieägare och att notera aktierna i Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Electrolux Professional delas ut, varvid en (1) aktie av serie A i Electrolux berättigar till en (1) aktie av serie A i Electrolux Professional och en (1) aktie av serie B i Electrolux berättigar till en (1) aktie av serie B i Electrolux Professional.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Electrolux Professional. Avstämningsdagen förväntas inträffa i nära samband med noteringen av aktierna i Electrolux Professional och senast den 30 mars 2020. Notering av aktierna i Electrolux
Professional förväntas äga rum i mars 2020.

Utdelningen av aktierna i Electrolux Professional bedöms genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Lex Asea är en svensk skatterättslig reglering. Regleringen innebär i korthet att aktierna i ett dotterbolag under vissa omständigheter kan delas ut utan att utlösa någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt (istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget fördelas på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).

Värdet på utdelningen av aktierna i Electrolux Professional bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Electrolux aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Electrolux uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 7 749 120 tusen kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2018, uppgick Electrolux fria egna kapital till 22 078 885 tusen kronor. Vid årsstämman den 10 april 2019 beslutades om en utdelning om 8,50 kronor per aktie, totalt 2 442 878 tusen kronor, vilket reducerade det fria egna kapitalet med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen uppgår således till 19 636 007 tusen kronor.

En informationsbroschyr med ytterligare information om utdelningen och om Electrolux Professionals verksamhet kommer att publiceras den 31 januari 2020.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag under punkten 6 och bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 finns tillgängliga hos AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, Stockholm, och på bolagets hemsida www.electroluxgroup.com/extrabolagsstamma2020. Styrelsens yttranden enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen, revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och informationsbroschyren avseende styrelsens förslag under punkten 6 kommer att finnas tillgängliga hos AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, Stockholm, och på bolagets hemsida, www.electroluxgroup.com/extrabolagsstamma2020, den 31 januari 2020. Kopior av dokumenten kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och finnas tillgängliga på extra bolagsstämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än femtio procent av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 308 920 308 aktier, varav per den 20 januari 2020, 8 192 539 A‑aktier med en röst vardera och 300 727 769 B-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 38 265 315,9 röster. Bolaget innehar per samma dag 21 522 858 egna B-aktier, motsvarande 2 152 285,8 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

Stockholm i januari 2020

AB Electrolux (publ)

STYRELSEN

 

Non Swedish speaking shareholders
This notice convening the Extraordinary General Meeting of AB Electrolux is available in English on www.electroluxgroup.com/egm2020.

 

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72 

Electrolux pressjour: 08-657 65 07