Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 mars 2014,
· dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 mars 2014.

Anmälan görs på koncernens hemsida, www.electrolux.com/arsstamma2014 (http://www.electrolux.com/arsstamma2014), per telefon 08‑402 92 79 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under adress: AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före års­stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på bolagets hemsida, www.electrolux.com/arsstamma2014.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträtts­registrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd torsdagen den 20 mars 2014 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Anförande av verkställande direktören, Keith McLoughlin.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning.
11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning.
17. Förslag till beslut om inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2014.
18. Förslag till beslut om
a) förvärv av egna aktier och
b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv.
19. Stämmans avslutande.

Punkt 1 – Stämmoordförande

Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Börje Ekholm, Investor AB, och ledamöterna Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Johan Sidenmark, AMF, samt Marcus Wallenberg och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande respektive ledamot i styrelsen för bolaget, föreslår:

· advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 om 6,50 kronor per aktie och måndagen den 31 mars 2014 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 april 2014.

Punkt 11 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 7 första stycket i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse
§ 7 första stycket
För revision av bolaget skall på bolagsstämma utses ett registrerat revisionsbolag eller två revisorer med två suppleanter.

Föreslagen lydelse
§ 7 första stycket
För revision av bolaget skall på bolagsstämma utses lägst ett och högst två registrerade revisionsbolag eller två revisorer med två suppleanter. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Punkt 12 – Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

· nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 – Arvode till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:

· 1 800 000 kronor till styrelseordföranden, 625 000 kronor till vice ordföranden och 540 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux; och
· för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 200 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet samt 120 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i utskottet.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå löpande under revisorns mandatperiod enligt godkänd räkning.

Punkterna 14 och 15 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår:

· Omval av styrelseledamöterna Lorna Davis, Hasse Johansson, Ronnie Leten, Keith McLoughlin, Bert Nordberg, Fredrik Persson, Ulrika Saxon och Torben Ballegaard Sørensen, samt nyval av Petra Hedengran.
· Ronnie Leten som styrelsens ordförande.
· Att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag och att PricewaterhouseCoopers AB ska väljas om som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2018.

Punkt 16 – Riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Electrolux koncernledning med följande innehåll:

Riktlinjerna som beskrivs häri, och som inte innehåller några väsentliga skillnader jämfört med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2013, ska gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av Electrolux koncernledning (“Koncernledningen”). Koncernledningen består för närvarande av tolv medlemmar.

Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2014 samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs därefter.

Ersättningar till VD och koncernchef beslutas av styrelsen i AB Electrolux baserat på rekommendation av Electrolux ersättningsutskott. Ersättningar till övriga medlemmar i Koncernledningen beslutas av Electrolux ersättningsutskott och rapporteras till styrelsen.

Not 27 i årsredovisningen innehåller en detaljerad beskrivning av gällande ersättnings­arrangemang för Koncernledningen, inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner.

Riktlinjer

Electrolux ska sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig i förhållande till det som gäller i respektive Koncernledningsmedlems anställningsland eller region. Ersättningsvillkoren ska betona ”belöning efter prestation” och variera i förhållande till den enskildes prestationer och koncernens resultat. Den totala ersättningen för Koncernledningen kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast ersättning

Den årliga grundlönen (”Grundlönen”) ska vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som arbetet medför. Lönenivåerna ska ses över regelbundet (vanligen årligen) för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer.

Rörlig ersättning

Enligt principen ”belöning efter prestation” ska den rörliga lönen utgöra en betydande del av den totala ersättningen för Koncernledningen. Rörlig lön ska alltid mätas mot förutbestämda mål samt ha en maximinivå över vilken ingen ersättning utfaller.

Rörlig lön ska huvudsakligen relatera till finansiella prestationsmål.

Prestationerna kan också mätas mot icke-finansiella mål för att därigenom uppnå fokus på aktiviteter i enlighet med Electrolux strategiska planer eller för att förtydliga att en egen investering i Electrolux-aktier eller annat åtagande krävs. Målen ska vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och ska fastställas av styrelsen.

Kortsiktiga incitament (STI)

Medlemmar av Koncernledningen ska delta i en STI-plan (short term incentive) enligt vilken de kan erhålla rörlig lön. Målen i STI-planen ska huvudsakligen vara finansiella. Dessa ska utformas baserat på det årliga finansiella resultatet för koncernen och, vad avser sektorcheferna, resultatet för den sektor för vilken han eller hon är ansvarig.

Storleken på det möjliga STI-utfallet ska vara beroende av position och får uppgå till högst 100 procent av Grundlönen. Med beaktande av rådande marknadsförhållanden får det möjliga STI-utfallet för en medlem av Koncernledningen i USA uppgå till högst 150 procent av Grundlönen vid uppnående av maximininivå.

STI som intjänas under 2014 beräknas* variera mellan noll vid utfall under miniminivån och 56 Mkr (exklusive sociala avgifter) vid maximinivån.

Långsiktiga incitament (LTI)

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Långsiktiga incitamentsprogram ska alltid utformas med syftet att ytterligare stärka deltagarnas samt Electrolux aktieägares gemensamma intresse av en god långsiktig utveckling för Electrolux.

Kostnaden för det föreslagna LTI-programmet för 2014 beräknas* till 253 Mkr (inklusive sociala avgifter) vid maximinivån. För information om det föreslagna LTI-programmet, se styrelsens separata förslag.

Extraordinära arrangemang

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang, utöver vad som anges ovan om mål, har till syfte att rekrytera eller behålla personal, att sådana arrangemang enbart görs på individnivå, att de aldrig överstiger tre (3) gånger Grundlönen och att de ska intjänas och/eller betalas ut i delbetalningar under en period om minst två (2) år.

Kostnaden för extraordinära arrangemang under 2013 uppgår till 6 Mkr (exklusive sociala avgifter). Alla tidigare extraordinära arrangemang har slutbetalats och för närvarande föreligger inga sådana utestående arrangemang.

Pensioner och förmåner

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt ska pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för personen, kan andra pensionsplaner eller pensionslösningar tillämpas.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska vara tolv månader vid uppsägning på Electrolux initiativ och sex månader vid uppsägning på Koncernledningsmedlemmens initiativ.

I individuella fall kan avgångsvederlag utgå utöver nämnd uppsägningstid. Avgångsvederlag kan enbart komma att betalas ut efter uppsägning från Electrolux sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av en väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete. Detta kan till exempel vara fallet vid en väsentlig ägarförändring i Electrolux i kombination med förändringar i organisationen och/eller förändringar av ansvarsområde.

Avgångsvederlag kan för individen innebära en förlängning av Grundlönen för en period upp till tolv månader efter anställningsavtalets upphörande; inga andra förmåner ska ingå. Sådana utbetalningar ska reduceras med ett värde motsvarande den inkomst som personen under en period av upp till tolv månader tjänar från andra inkomstkällor, antingen från anställning eller från annan fristående verksamhet.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 – Inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2014

Styrelsen har beslutat att föreslå ett långsiktigt incitamentsprogram för 2014. Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Electrolux-koncernen och dess aktieägare.

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som anges ovan, att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2014 (”Aktieprogram 2014”) enligt följande huvudsakliga villkor:

a)     Programmet föreslås omfatta högst 225 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen, vilka delas in i fem grupper; VD och koncernchef (”Grupp 1”), övriga medlemmar i Koncernledningen (”Grupp 2”) samt ytterligare tre grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Grupp 3-5”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux senast den 14 maj 2014.

b)    Deltagare ges möjlighet att erhålla Prestationsaktier förutsatt att deltagaren förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2017. Undantag från dessa krav kan meddelas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid Electrolux avyttrande av bolaget i vilket deltagaren är anställd.

c)     Prestationsaktierna ska baseras på ett högsta värde för varje deltagarkategori. Det högsta värdet för deltagare i Grupp 1-3 uppgår till 80 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2014, för deltagare i Grupp 4 till 60 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2014 och för deltagare i Grupp 5 till 40 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2014. Summan av de högsta värdena som fastställts för samtliga deltagare överstiger inte 228 Mkr, exklusive sociala avgifter.

d)     Respektive högsta värde omvandlas därefter till ett högsta antal Prestationsaktier, med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas, reducerad med nuvärdet av beräknad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas.

e)     Beräkningen av antalet Prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål för koncernens (i) vinst per aktie (exklusive jämförelsestörande poster), (ii) avkastning på nettotillgångar (exklusive jämförelsestörande poster) samt (iii) organisk försäljningstillväxt under räkenskapsåret 2014. De av styrelsen fastställda prestationsmålen kommer att ange en miniminivå och en maximinivå och den relativa viktningen mellan prestationsmål (i), (ii) respektive (iii) ska vara 25 procent, 50 procent respektive 25 procent.

f)      Styrelsen kommer att besluta om utfallet av de fastställda prestationsmålen efter utgången av den ettåriga mätperioden. Om maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) det högsta antalet Prestationsaktier enligt punkterna c) och d). Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en proportionerad tilldelning av aktier att ske. Ingen tilldelning kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Information om prestationsmål och utfall kommer att lämnas senast i samband med att tilldelning av Prestationsaktier sker enligt punkt h).

g)     Den sammanlagda tilldelningen av Prestationsaktier får aldrig överstiga en (1) procent av det totala antalet aktier i Electrolux. Om så sker, ska tilldelningen reduceras för att säkerställa att utspädningstaket iakttas.

h)     Uppfylls samtliga i Aktieprogram 2014 uppställda villkor, ska tilldelning av Prestationsaktier ske första halvåret 2017. Tilldelning sker vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

i)      Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Aktieprogram 2014 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis eller marknadsförutsättningar.

j)      Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktieprogram 2014, inom ramen för de ovan angivna villkoren.

k)     Om det sker betydande förändringar i Electroluxkoncernen eller på marknaden, som enligt styrelsens bedömning skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, ska styrelsen även äga rätt att vidta andra justeringar av Aktieprogram 2014, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av aktier.

Kostnader för Aktieprogram 2014

De totala kostnaderna för Aktieprogram 2014 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 253 Mkr, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av totala personalkostnader för 2013. Kostnaderna fördelas över åren 2014-2016. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnader har beräknats till mindre än 1 Mkr. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår endast administrationskostnader.

Lönekostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas vid högsta måluppfyllelse, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod. Beräkningen av den maximala kostnaden baseras på maximal måluppfyllelse och att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under prestationsperioden motsvarar det historiska genomsnittet sedan aktieprogram infördes 2004. I beräkningen har använts ett högsta pris per aktie om 245 kronor.

Tilldelning av återköpta aktier för att fullgöra åtagandena enligt programmet beräknas öka antalet utestående aktier med högst 1 850 000 B‑aktier. En sådan maximal ökning skulle resultera i en utspädning av vinst per aktie med ca 0,65 procent. Den sammanlagda maximala ökningen av antalet utestående aktier för alla utestående aktieprogram beräknas uppgå till högst 3 420 438 B‑aktier, vilket skulle motsvara en utspädning av vinst per aktie om cirka 1,2 procent. Vid denna beräkning har maximal tilldelning av aktier antagits för Aktieprogram 2014 och förväntad tilldelning antagits för 2012 och 2013 års aktieprogram.

De ovan angivna beräkningarna förutsätter att Electrolux förpliktelser enligt Aktieprogram 2014 säkerställs med egna aktier (se vidare nedan).

Säkringsåtgärder för Aktieprogram 2014

Styrelsen föreslår för närvarande inte någon åtgärd för att säkerställa åtagandena enligt Aktieprogram 2014. Leverans av Prestationsaktier i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2014 kommer att ske under 2017.

Beredning av förslaget till Aktieprogram 2014

Förslaget till Aktieprogram 2014 har beretts av Electrolux ersättningsutskott och styrelse.

Tidigare incitamentsprogram i Electrolux

För en beskrivning av Electrolux övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2013, not 27, samt bolagets hemsida, www.electrolux.com. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Electrolux.

Punkt 18 – Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Electrolux har tidigare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, genomfört förvärv av egna aktier i syfte att kunna använda återköpta aktier för att finansiera eventuella företagsförvärv och som säkrings­åtgärd för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Per den 1 januari 2014 innehade bolaget 22 708 321 B-aktier i Electrolux, motsvarande cirka 7,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Styrelsen gör bedömningen att det alltjämt är till fördel för bolaget att kunna anpassa bolagets kapital­struktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen följande.

A.   Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

1.      Förvärv får ske av högst så många B-aktier, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
2.      Aktierna får förvärvas på NASDAQOMX Stockholm.
3.      Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet.
4.      Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med förslaget är att kunna anpassa bolagets kapital­struktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

B.   Överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av företagsförvärv enligt följande.

1.      Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2.      Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3.      Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQOMX Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
4.      Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 11 och 18 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 308 920 308 aktier, varav per den 21 februari 2014 8 192 539 A‑aktier med en röst vardera och 300 727 769 B-aktier med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 38 265 315,9 röster. Bolaget innehar per samma dag 22 708 321 egna B-aktier, motsvarande 2 270 832,1 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till AB Electrolux, Attn: Chefsjuristens kontor, 105 45 Stockholm.

Handlingar

Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 10 ovan), revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen, bolagsordningen i dess föreslagna lydelse i enlighet med förslaget i punkt 11 ovan, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 18 a) ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida, www.electrolux.com/arsstamma201 (http://www.electrolux.com/arsstamma2014)4, från och med den 21 februari 2014. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Stockholm i februari 2014

AB Electrolux (publ)

STYRELSEN

———————————————————————-

*Beräkning baserad på förutsättningen att Koncernledningen är oförändrad.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2014 klockan 08.00 (CET).