Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) måndagen den 24 april 2006 kl. 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Stämman inleds med en utfrågning av verkställande direktören för Husqvarna AB, Bengt Andersson. Under punkt 11 på dagordningen föreslås därefter stämman att behandla styrelsens förslag om utdelning av samtliga aktier i Husqvarna AB till aktieägarna i AB Electrolux.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 18 april 2006,
– dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 19 april 2006 kl. 16.00 under adress: AB Electrolux, C-J, 10545 Stockholm, eller per telefon 08-7386410, eller per fax 08-7386335, eller via internet på koncernens hemsida, www.electrolux.com/agm, varvid antalet biträden skall uppges.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2006. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 18 april 2006 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Anförande av verkställande direktören, Hans Stråberg.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott samt revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2005.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Förslag till beslut rörande valberedning.
17. Förslag till beslut om
a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
b) inrättande av aktieprogram (Electrolux Performance Share Plan 2006),
c) justering av villkoren för 2004 och 2005 års aktieprogram, samt
d) godkännande av ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna AB föreslaget aktieprogram (Husqvarna Performance Share Plan 2006).
18. Förslag till beslut om
e) förvärv av egna aktier,
f) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv,
g) överlåtelse av egna aktier i anledning av Electrolux aktieprogram 2006, samt
h) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001–2003 års personaloptionsprogram och 2004 års aktieprogram.
19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
20. Stämmans avslutande.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 11)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2005 om 7 kronor 50 öre per aktie och torsdagen den 27 april 2006 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från vpc onsdagen den 3 maj 2006.

Styrelsen föreslår vidare att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna AB delas ut, varvid varje aktie i AB Electrolux skall medföra rätt till en aktie i Husqvarna AB. Innehavare av aktie av serie A i AB Electrolux skall erhålla aktie av serie A i Husqvarna AB och innehavare av aktie av serie B i AB Electrolux skall erhålla aktie av serie B i Husqvarna AB. Styrelsen föreslås bemyndigas fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning.

Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelse och revisor, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor (punkterna 1 och 12–15)
Som tidigare meddelats har styrelseledamöterna Tom Johnstone, Aina Nilsson Ström och Karel Vuursteen avböjt omval.

Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Jacob Wallenberg, Investor AB, och ledamöterna Carl Rosén, Andra AP-fonden, Ramsay J. Brufer, Alecta pensionsförsäkring, Kjell Norling, Handelsbanken/SPP fonder och Michael Treschow, ordförande i AB Electrolux, har som tidigare meddelats lämnat följande förslag.

– Michael Treschow, såsom ordförande vid bolagsstämman.
– 7 styrelseledamöter och inga suppleanter.
– Sammanlagt styrelsearvode om 4.275.000 kronor, att fördelas enligt följande. 1.500.000 kronor till styrelsens ordförande, 500.000 kronor till styrelsens vice ordförande, 437.500
kronor till respektive övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget och 525.000 kronor till arvoden för arbete i styrelsens utskott.
– Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.
– Omval av styrelseledamöterna Michael Treschow, Peggy Bruzelius, Hans Stråberg, Louis R. Hughes, Barbara Milian Thoralfsson, Caroline Sundewall och Marcus Wallenberg. Michael Treschow skall utses till styrelsens ordförande. Valberedningen har meddelat bolaget att förslaget till styrelse kan komma att utökas med ytterligare en ledamot. Om så sker kommer ett sådant förslag att offentliggöras före stämman.
– Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till årsstämman 2010.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 16)
Valberedningen föreslår följande.

1. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras sex månader före årsstämman 2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

2. Att om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

3. Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut:

a) förslag till stämmoordförande,
b) förslag till styrelse,
c) förslag till styrelseordförande,
d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
e) förslag till arvode för bolagets revisor, och
f) förslag till valberedning inför årsstämman 2008.

4. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen, innefattande bl a att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt koden och att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Förslag till beslut om (A.) Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, (B.) Inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006 (Electrolux Performance Share Plan 2006) (”Electrolux Aktieprogram”), (C.) Justering av villkoren för 2004 och 2005 års prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram i Electrolux, samt (D.) Godkännande av ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna AB föreslaget prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006 (Husqvarna Performance Share Plan 2006) (”Husqvarnas Aktieprogram”) (punkt 17)

A. Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av AB Electrolux (”Electrolux”) företagsledning (”Koncernledningen”). Principerna skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2006 samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs därefter.

Ersättningar till Koncernledningen beslutas av styrelsen i Electrolux baserat på rekommendation av Electrolux ersättningsutskott (”Ersättningsutskottet”).
a) Riktlinjer – Electrolux skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig med avseende på förhållandena i det land i vilket var och en av medlemmarna av Koncernledningen befinner sig samt till koncernmedlemmens och koncernens prestationer. Fokus på ”betalning efter prestation” innebär att rörlig ersättning kan utgöra en betydande del av den totala ersättningen som utgår till Koncernledningen.
b) Lön – Fast lön skall utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen skall vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet medför. Lönenivåerna skall ses över regelbundet (vanligen genom den årliga löneutvärderingen) för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna prestation.
c) Rörlig lön (Short Term Incentive ”STI”) – Medlemmar av Koncernledningen kan utöver den fasta lönen erhålla STI. Tonvikten i STI skall ligga på det finansiella resultatet för koncernen eller för det segment inom vilket medlemmen av Koncernledningen är anställd. Dessutom kan prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt intresse på koncern-, segment- eller personlig nivå. Klart definierade mål för ”target-” och ”stretch”-nivåer för prestation skall anges i början av varje år och avspegla av styrelsen godkända planer. Mål för finansiellt resultat skall ställas upp för respektive organisatoriskt och geografiskt område. Mål för prestationsindikatorer skall bestämmas på koncern-, team- och/eller individnivå. STI skall vara beroende av position och får uppgå till högst 70% av lönen vid uppnående av målnivån ”target” och 110% av lönen vid uppnående av ”stretch”-nivå. Med avseende på rådande marknadsförhållanden är motsvarande nivåer på den amerikanska marknaden 100% vid uppnående av ”target”-nivå och 150% av lönen vid uppnående av ”stretch”-nivå.
d) Långfristiga incitament (Long Term Incentive ”LTI”) – Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett aktiebaserat eller aktieprisrelaterat incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte.
e) Försäkringsbara förmåner – Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall utformas så att de återspeglar regler och praxis i anställningslandet. Om möjligt skall pensionsplaner baseras på ett definierat tillskott i enlighet med av koncernen fastställd pensionspolicy. I vissa fall kan andra arrangemang för pensionsförmåner erbjudas.
f) Andra förmåner – Andra förmåner kan tillhandahållas i enlighet med den praxis som gäller i det land i vilket medlemmen i Koncernledningen är bosatt. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.
g) Uppsägning och avgångsvederlag – För medlemmar av Koncernledningen som är bosatta i Sverige skall uppsägningstiden vara ett år vid uppsägning av koncernen och sex månader vid uppsägning av medlemmen i Koncernledningen. I vissa fall kan koncernen tillämpa andra tider för uppsägning och avgångsvederlag. Medlemmar av Koncernledningen som är bosatta utanför Sverige kan erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det land i vilket medlemmen är bosatt.

B. Electrolux Aktieprogram
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006. Programmet för 2006 föreslås omfatta 160 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Electrolux, enligt i huvudsak följande villkor och riktlinjer.

Electrolux Aktieprograms huvudsakliga villkor
a) Programdeltagarna delas in i fem grupper; verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen samt ytterligare tre grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För varje grupp fastställer styrelsen ett målvärde för Electrolux Aktieprogram beräknat i kronor. Målvärdet för verkställande direktören uppgår till 2.400.000 kronor, för övriga medlemmar i koncernledningen till 1.200.000 kronor och för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner till lägst 450.000 kronor och högst 900.000 kronor. Summan av de värden som fastställs för alla deltagare överstiger inte 96 miljoner kronor.
b) Respektive målvärde omvandlas till ett antal aktier, med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux B-aktie på Stockholmsbörsen under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas, reducerad med nuvärdet av förväntad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas.
c) Det framräknade antalet aktier kopplas till ett visst, av styrelsen fastställt, mål för värdeskapande. Målet sätts för en inledande treårig mätperiod. Uppnås ett lägre respektive högre värdeskapande under den treåriga mätperioden kan ett lägre respektive högre antal aktier tilldelas.
d) De av styrelsen fastställda nivåerna för värdeskapande inkluderar såväl en miniminivå, som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske, som en maximinivå. Den maximala tilldelningen är begränsad till 1,5 gånger det antal aktier som bestämts i enlighet med punkterna a) och b) ovan.
e) Tilldelning av aktier, vilket skall ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden, förutsätter bl a att samtliga i Electrolux Aktieprogram uppställda villkor uppfylls och att de personer som omfattas av programmet under hela mätperioden, med vissa undantag, är anställda i Electrolux-koncernen. Tilldelning av aktier före utgången av den treåriga mätperioden skall kunna ske (i) om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett tillräckligt antal aktier i Electrolux och enligt tillämpliga regler blir skyldig att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget, eller (ii) för enskilda deltagare på grund av individuella omständigheter, eller (iii) om det annars bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt att förkortning av den treåriga mätperioden sker. Tilldelade aktier skall, med vissa undantag, vara föremål för vissa överlåtelseinskränkningar under ytterligare en tvåårsperiod efter utgången av mätperioden. Vissa av programmets deltagare skall kunna erbjudas möjligheten att kontantavräkna en andel, högst motsvarande värdet av så många aktier som annars skulle behöva avyttras för täckande av utgående skatter.

Riktlinjer för Electrolux Aktieprogram
Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Electrolux-koncernen, uppgående till totalt 160 personer, skall erbjudas deltagande i Electrolux Aktieprogram. Erbjudande om deltagande i programmet skall lämnas av Electrolux senast den 30 juni 2006. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte tillika är anställda av bolaget skall inte erbjudas möjlighet till deltagande i Electrolux Aktieprogram.
Möjlighet till deltagande i Electrolux Aktieprogram förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske i berörda länder, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga (i) administrativa kostnader, (ii) skatteeffekter för Electrolux eller annat arbetsgivarebolag i Electrolux-koncernen eller för de personer som avses komma att omfattas av programmet och (iii) ekonomiska insatser. Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Electrolux Aktieprogram kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande sedvänjor.

C. Justering av villkoren för 2004 och 2005 års prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram i Electrolux
Enligt punkten B. e) i styrelsens ovan angivna förslag till Electrolux Aktieprogram för 2006 föreslås bl a att förkortning i vissa fall skall kunna ske av den treåriga mätperioden för uppnående av de av styrelsen fastställda nivåerna för värdeskapande, liksom av den tvååriga period därefter då vissa överlåtelseinskränkningar annars tillämpas. Enligt villkoren för tidigare beslutade prestationsbaserade, långsiktiga aktieprogram för åren 2004 respektive 2005 kunde sådan förkortning endast ske i vissa undantagsfall. Styrelsen anser att villkoren för samtliga aktieprogram i Electrolux-koncernen i allt väsentligt bör vara likalydande och att det är angeläget att förkortning även kan ske i andra fall än de som anges i 2004 och 2005 års program. Ett sådant fall är den föreslagna utdelningen av aktierna i Husqvarna AB, där det enligt styrelsens bedömning inte finns någon anledning att de deltagare i Electrolux Aktieprogram för 2004 och 2005 som fortsättningsvis kommer att vara anställda i Husqvarna skall kvarstanna i dessa program. Styrelsen föreslår därför att villkoren för de 2004 respektive 2005 inrättade aktieprogrammen justeras och att lydelsen av de aktuella bestämmelserna i dessa program därmed skall erhålla samma lydelse som i det ovan föreslagna programmet för 2006.

D. Godkännande av ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna AB föreslaget prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006 (Husqvarna Performance Share Plan 2006) (”Husqvarnas Aktieprogram”)
Styrelsen för Electrolux föreslår att bolagsstämman beslutar om godkännande av ett av styrelsen för det nuvarande dotterbolaget Husqvarna föreslaget prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2006. Programmet för 2006, som motsvarar Electrolux aktieprogram för 2006 enligt punkten B. ovan, föreslås omfatta 40 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Husqvarna-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Husqvarna, enligt i huvudsak följande villkor och riktlinjer.

Husqvarnas Aktieprograms huvudsakliga villkor
Programdeltagarna delas in i fyra grupper; verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen samt ytterligare två grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För varje grupp fastställer styrelsen ett målvärde för Husqvarnas Aktieprogram beräknat i kronor. Målvärdet för verkställande direktören uppgår till 1.800.000 kronor, för övriga medlemmar i koncernledningen till 900.000 kronor och för de två övriga grupperna av ledande befattningshavare och nyckelpersoner, 600.000 eller 450.000 kronor. Summan av de värden som fastställs för alla deltagare överstiger inte 24 miljoner kronor.
För Husqvarnas Aktieprogram skall i övrigt motsvarande villkor gälla som för Electrolux Aktieprogram enligt punkterna B. b) – e) ovan, dock att, vad gäller punkt B. b) ovan, respektive målvärde skall omvandlas till ett antal aktier med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Husqvarnas B-aktie på Stockholmsbörsen, och att, vad gäller punkt B. e) ovan, tilldelning av aktier bl a förutsätter att de personer som omfattas av programmet under hela mätperioden, med vissa undantag, är anställda i Husqvarna-koncernen, samt att tilldelning av aktier före utgången av den treåriga mätperioden bl a skall kunna ske om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett tillräckligt antal aktier i Husqvarna och enligt tillämpliga regler blir skyldig att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget.

Riktlinjer för Husqvarnas Aktieprogram
Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Husqvarna-koncernen, uppgående till totalt cirka 40 personer, skall erbjudas deltagande i Husqvarnas Aktieprogram. Erbjudande om deltagande i programmet skall lämnas av Husqvarna senast den 31 augusti 2006 och förutsätter att Husqvarnas B-aktie har varit noterad vid Stockholmsbörsen under minst tio handelsdagar före denna tidpunkt. Av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter och som inte tillika är anställda av bolaget skall inte erbjudas möjlighet till deltagande i Husqvarnas Aktieprogram.
Möjlighet till deltagande i Husqvarnas Aktieprogram förutsätter dels att detta lagligen och lämpligen kan ske i berörda länder, dels att det enligt styrelsens bedömning kan komma att ske med rimliga (i) administrativa kostnader, (ii) skatteeffekter för Husqvarna eller annat arbetsgivarebolag i Husqvarna-koncernen eller de personer som avses komma att omfattas av programmet och (iii) ekonomiska insatser. Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Husqvarnas Aktieprogram kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande sedvänjor.
Ovanstående förslag till beslut om godkännande av Husqvarnas Aktieprogram är villkorat av att årsstämman 2006 i Electrolux beslutar om utdelning av aktierna i Husqvarna till Electrolux aktieägare.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt förslagen under punkterna A.–D. ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Förslag till beslut om (A.) Förvärv av egna aktier, (B.) Överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv, (C.) Överlåtelse av egna aktier i anledning av Electrolux aktieprogram 2006, samt (D.) Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001–2003 års personaloptionsprogram och 2004 års aktieprogram (punkt 18)

A. Förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande.
1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och/eller serie B, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier i bolaget.
2. Aktierna får förvärvas på Stockholmsbörsen.
3. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
4. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.

B. Överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv
Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv på följande villkor.

1. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie A och/eller serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier av berörd serie på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för försäljningskursen är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

C. Överlåtelse av egna aktier i anledning av Electrolux Aktieprogram 2006
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att överlåta aktier i Electrolux på följande villkor.

1. Högst 900.000 aktier av serie B får överlåtas.
2. Rätt att förvärva aktier skall tillkomma de personer som omfattas av Electrolux Aktieprogram 2006 (”Deltagarna”), med rätt för envar Deltagare att erhålla högst det antal aktier, som följer av villkoren i Electrolux Aktieprogram.
3. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i Electrolux Aktieprogram uppställda villkor uppfylls.
4. Överlåtelse av aktier under Electrolux Aktieprogram skall ske vederlagsfritt.
5. Antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under Electrolux Aktieprogram kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemissioner och liknande åtgärder enligt villkoren för aktieprogrammet.

D. Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001– 2003 års personaloptionsprogram och 2004 års aktieprogram

Styrelsen föreslår vidare, i anledning av bolagets personaloptionsprogram 2001–2003 och 2004 års aktieprogram, att bolagsstämman beslutar om att bolaget skall äga rätt att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta högst 900.000 aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program. Sådan överlåtelse skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
————————————————-
Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisers beräknande vid överlåtelse av egna aktier enligt punkterna C. och D. ovan, får styrelsen anföra följande.

Överlåtelsen av egna aktier utgör ett led dels i tidigare implementerade personaloptionsprogram, dels i det föreslagna Electrolux Aktieprogram. Styrelsen anser det vara till fördel för Electrolux och dess aktieägare att ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux på detta vis bereds möjlighet att bli delägare i bolaget. Styrelsen anser vidare att av Electrolux tidigare förvärvade egna aktier, i förekommande fall, skall användas dels för täckande av de kostnader som uppkommer, huvudsakligen sociala avgifter, i anledning av redan implementerade personaloptionsprogram, dels för möjliggörande av leverans av aktier enligt det föreslagna Electrolux Aktieprogram. Grunden för beräknandet av tillämpliga överlåtelsepriser framgår av styrelsens ovan angivna förslag.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna A., B. och D. ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt förslaget under punkten C. ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (Punkt 19)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i syfte att bl a anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. De förslagna ändringarna innebär, i allt väsentligt, följande:

– Bestämmelsen om akties nominella belopp utgår och ersätts med en bestämmelse om att antalet aktier skall vara lägst 300.000.000 och högst 1.200.000.000 (§ 5).
– Bestämmelsen om aktier av olika serier ändras så att en föreskrift införs om att aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 1.200.000.000 och att aktier av serie B kan utges till ett antal av högst 1.200.000.000 (§ 5).
– Aktieägares företrädesrätt vid emission av aktier utvidgas så att företrädesrätten regleras inte bara avseende kontantemission utan också avseende kvittningsemission. Vidare införs ett nytt stycke som reglerar aktieägares företrädesrätt vid kontant- eller kvittningsemission av teckningsoptioner eller konvertibler (§ 5).
– Regleringen om styrelseledamots ettåriga mandattid stryks (§ 6).
– Föreskriften om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse till bolagsstämma alltid skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter (§ 9).
– Bestämmelsen om att varje röstberättigad vid bolagsstämma får rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier, utgår (§ 10, första stycket).
– Bestämmelsen om att ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår, utgår (§ 11, första stycket).
– Bestämmelsen om avstämningsförbehåll, ändras så att den överensstämmer med definitionen av avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § i den nya aktiebolagslagen (§ 12).

Därutöver görs vissa smärre språkliga justeringar för att anpassa bolagsordningens lydelse till den nya aktiebolagslagens ordval.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16–19 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida: www.electrolux.com/agm – samt sändes till aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 10 april 2006. Ett prospekt, som närmare beskriver Husqvarna-koncernen, har upprättats i anledning av förslaget om utdelning av aktierna i Husqvarna. Prospektet kommer att finnas tillgängligt senast från nämnda tidpunkt.

Stockholm i mars 2006
AB Electrolux (publ)
STYRELSEN