Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 april 2007 kl. 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

– dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 10 april 2007,
– dels anmäla sig till bolaget senast onsdag den 11 april 2007 kl. 16.00 under adress: AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm, eller per telefon 08 738 6410, eller per fax 08 738 6335, eller via internet på koncernens hemsida, www.electrolux.com/agm, varvid antalet biträden skall uppges.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2007. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före bolagsstämman.

Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 10 april 2007 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer sådan omregistrering.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Anförande av verkställande direktören, Hans Stråberg.
8. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott samt revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2006.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete.
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Förslag till beslut rörande valberedning.
16. Förslag till beslut om
a) riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning, och
b) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2007 (Electrolux Aktieprogram 2007)
17. Förslag till beslut om
a) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv, och
b) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 – 2003 års personaloptionsprogram och 2005 års aktieprogram.
18. Stämmans avslutande.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 11)
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2006 om 4 kronor per aktie och torsdagen den 19 april 2007 som avstämningsdag för utdelningen. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från VPC tisdagen den 24 april 2007.

Förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelse och revisor samt val av styrelse och styrelseordförande (punkterna 1 och 12-14)

Som tidigare meddelats har styrelseordföranden Michael Treschow avböjt omval.

Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Börje Ekholm, Investor, och ledamöterna Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Annika Andersson, Fjärde AP-fonden, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder och Michael Treschow, ordförande i AB Electrolux, har som tidigare meddelats lämnat följande förslag.

– Michael Treschow, såsom ordförande vid bolagsstämman.
– 9 styrelseledamöter och inga suppleanter.
– Arvode till styrelsen med 1.500.000 kronor till styrelseordföranden, 500.000 kronor till vice ordföranden och 437.500 kronor till var och en av de övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i Electrolux, och för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 175.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75.000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet samt 100.000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50.000 kronor till var och en av ledamöterna i utskottet.
– Arvode till revisorn enligt godkänd räkning.
– Omval av styrelseledamöterna Marcus Wallenberg, Peggy Bruzelius, Hans Stråberg, Louis R. Hughes, Barbara Milian Thoralfsson och Caroline Sundewall. Till nya styrelseledamöter föreslås John Lupo, Johan Molin och Torben Ballegaard Sørensen.
– Marcus Wallenberg skall utses till styrelsens ordförande.

Förslag till beslut rörande valberedning (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolagsstämman godkänner en valberedningsprocess, med i huvudsak följande innehåll:

– Att bolaget skall ha en valberedning bestående av sex ledamöter. Ledamöterna skall utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden (sammankallande till första sammanträdet) samt ytterligare en styrelseledamot. Den sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsen bland de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget.

– Att valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från VPC AB per den sista bankdagen i april 2007 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i VPC-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

– Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut:
o förslag till stämmoordförande,
o förslag till styrelse,
o förslag till styrelseordförande,
o förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning för utskottsarbete,
o förslag till arvode för bolagets revisor, och
o förslag till valberedning inför årsstämman 2009.

Förslag till beslut om (A.) riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning och (B.) inrättande av ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2007 (”Electrolux Aktieprogram 2007”) (punkt 16)

A. Riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner riktlinjer för ersättning till Electrolux koncernledning, med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna skall gälla för ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och koncernchef samt övriga medlemmar av Electrolux koncernledning (”Koncernledningen”).

Riktlinjer
Electrolux skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig med avseende på förhållandena i det land eller i den region i vilket var och en av medlemmarna av Koncernledningen bor. Ersättningen skall fokuseras på ”betalning efter prestation” och variera i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer. Den totala ersättningen till Koncernledningen kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön
Den årliga grundlönen (”Grundlönen”) skall utgöra grunden för den totala ersättningen för Koncernledningen. Lönen skall vara konkurrenskraftig på den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som arbetet medför. Lönenivåerna skall ses över regelbundet för att säkerställa fortsatt konkurrenskraft och för att belöna individuella prestationer.

Rörlig lön
Enligt principen ”betalning efter prestation” skall den rörliga lönen utgöra en betydande del av den totala ersättningen för Koncernledningen. Rörlig lön kan erbjudas både med kortsiktiga prestationsmål (upp till 1 år) och med långsiktiga prestationsmål (3 år eller längre).

Prestation kan mätas mot såväl finansiella som icke-finansiella mål. De finansiella målen skall bestå av värdeskapande på koncernnivå och kan bestå av andra finansiella mått såsom rörelsemarginal. De icke-finansiella målen skall fokusera på faktorer i enlighet med Electrolux strategiska planer. Dessa mål skall vara specifika, tydliga, mätbara och tidsbundna och skall beslutas av styrelsen årligen.

Kortsiktiga incitament (STI)
Medlemmar av Koncernledningen skall delta i en STI plan, enligt vilken de kan erhålla rörlig lön utöver den fasta lönen. Ersättningen skall i huvudsak baseras på finansiella mål. Dessa skall utformas baserade på det årliga finansiella resultatet för koncernen och, vad det avser områdescheferna, resultatet för det område för vilket områdeschefen är ansvarig. Därutöver kan icke-finansiella mål i enlighet med Electrolux strategiska planer användas för att fokusera på faktorer av särskilt intresse på koncern-, områdes- eller individuell nivå.

Utfallet på STI skall vara beroende av position och får uppgå till högst 70 % av Grundlönen vid uppnående av ”target”-nivå och 110 % av Grundlönen vid uppnående av ”stretch”-nivå. Med avseende på rådande marknadsförhållanden är motsvarande nivåer för medlemmar av Koncernledningen i USA 100 % av Grundlönen vid uppnående av ”target”- nivå och 150 % av Grundlönen vid uppnående av ”stretch”-nivå.

Långsiktiga incitament (LTI)
Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet skall innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Extraordinära arrangemang
Utöver STI och LTI, kan ytterligare rörlig ersättning godkännas av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal, att sådana arrangemang enbart görs på individnivå, att de aldrig överstiger tre (3) årslöner och att de skall intjänas och/eller betalas ut i delbetalningar under en period om minst två (2) år.

Försäkringsbara förmåner
Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner skall utformas så att de återspeglar regler och praxis i hemlandet. Om möjligt skall pensionsplanerna vara avgiftsbestämda. I individuella fall, beroende på de skatte- och/eller socialförsäkringslagar som gäller för personen, kan andra pensionsplaner eller pensionslösningar godkännas av styrelsen.

Andra förmåner
Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägning och avgångsvederlag
Uppsägningstiden skall vara tolv månader vid uppsägning av bolaget och sex månader vid uppsägning av medlemmen av Koncernledningen.

I individuella fall kan styrelsen godkänna avgångsvederlag utöver nämnd uppsägningstid. Avgångsvederlag kan enbart komma att betalas ut efter uppsägning från Electrolux sida eller när en medlem i Koncernledningen säger upp sig på grund av en väsentlig förändring i sin arbetssituation, vilken får till följd att han eller hon inte kan utföra ett fullgott arbete.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen i Electrolux skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

B. Electrolux Aktieprogram 2007
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2007. Programmet för 2007 föreslås omfatta högst 160 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av aktier av serie B i Electrolux, enligt i huvudsak följande villkor och riktlinjer.

Electrolux Aktieprograms 2007 huvudsakliga villkor
a) Programdeltagarna delas in i fem grupper; verkställande direktör, övriga medlemmar i Koncernledningen samt ytterligare tre grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner. För varje grupp fastställer styrelsen ett målvärde för Electrolux Aktieprogram 2007 beräknat i kronor. Målvärdet för verkställande direktören uppgår till 2.400.000 kronor, för övriga medlemmar i Koncernledningen till 1.200.000 kronor och för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner till lägst 450.000 kronor och högst 900.000 kronor. Summan av de värden som fastställs för alla deltagare överstiger inte 96 miljoner kronor.
b) Respektive målvärde omvandlas till ett antal aktier, med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux B-aktie på Stockholmsbörsen under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas, reducerad med nuvärdet av förväntad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas.
c) Det framräknade antalet aktier kopplas till ett visst, av styrelsen fastställt, mål för värdeskapande. Målet sätts för en inledande treårig mätperiod. Uppnås ett lägre respektive högre värdeskapande under den treåriga mätperioden kan ett lägre respektive högre antal aktier tilldelas.
d) De av styrelsen fastställda nivåerna för värdeskapande inkluderar såväl en miniminivå, som måste överskridas för att någon tilldelning skall ske, som en maximinivå. Den maximala tilldelningen är begränsad till 1,5 gånger det antal aktier som bestämts i enlighet med punkterna a) och b) ovan.
e) Tilldelning av aktier förutsätter bl a att de personer som omfattas av programmet under hela mätperioden, med vissa undantag, är anställda i Electrolux-koncernen. Uppfylls samtliga i Electrolux Aktieprogram 2007 uppställda villkor, skall tilldelning av aktier ske vederlagsfritt efter utgången av den treåriga mätperioden, dvs under 2010. Tilldelning av aktier före utgången av den treåriga mätperioden skall kunna ske (i) om någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett tillräckligt antal aktier i Electrolux och enligt tillämpliga regler blir skyldig att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget, eller (ii) för enskilda deltagare på grund av individuella omständigheter, eller (iii) om det annars bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt att förkortning av den treåriga mätperioden sker. Tilldelade aktier skall, med vissa undantag, vara föremål för vissa överlåtelseinskränkningar under ytterligare en tvåårsperiod efter utgången av mätperioden. Vissa av programmets deltagare skall kunna erbjudas möjligheten att kontantavräkna en andel av de tilldelade aktierna, högst motsvarande värdet av så många aktier som annars skulle behöva avyttras för täckande av utgående skatter.

Riktlinjer för Electrolux Aktieprogram 2007
Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Electrolux-koncernen, uppgående till totalt högst 160 personer, skall erbjudas deltagande i Electrolux Aktieprogram 2007. Erbjudande om deltagande i programmet skall lämnas av Electrolux senast den 30 maj 2007.

Förslag till beslut om (A.) överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv och (B.) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 – 2003 års personaloptionsprogram och 2005 års aktieprogram (punkt 17)

A. Överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv på följande villkor:
1. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie A och/eller serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
2. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier av berörd serie på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

B. Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2001 – 2003 års personaloptionsprogram och 2005 års aktieprogram
Styrelsen föreslår vidare, i anledning av bolagets personaloptionsprogram 2001 – 2003 och 2005 års aktieprogram, att bolagsstämman beslutar om att bolaget skall äga rätt att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta högst 650.000 aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program. Sådan överlåtelse skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 15 – 17 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget – AB Electrolux, C-J, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida: www.electrolux.com/agm – samt sändes till aktieägare som så begär och uppger adress, från och med den 2 april 2007.

Stockholm i mars 2007
AB Electrolux (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta Electrolux pressjour 08-657 6507

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2006 hade Electrolux en omsättning på 104 miljarder kronor och 56 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press.