Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022 kl. 16.00.

Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras online genom elektronisk uppkoppling med aktieägarna i enlighet med lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, vilken träder i kraft den 1 mars 2022. Detta innebär att årsstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att delta online eller genom att poströsta före stämman i den ordning som föreskrivs nedan.

För att möjliggöra att årsstämman hålls online har styrelsen, i enlighet med de tillfälliga regler som träder i kraft den 1 mars 2022, beslutat att även den som inte är aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna vid årsstämman.

Aktieägare och andra kommer också att erbjudas möjligheten att följa årsstämman via koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2022 (dock utan att kunna rösta eller ställa frågor). Det krävs inte någon anmälan för att enbart följa årsstämman via koncernens hemsida.

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska.

Registrering och anmälan

Deltagande online

Den som önskar delta i årsstämman online ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 22 mars 2022,
 • dels senast torsdagen den 24 mars 2022 anmäla sig
  • per telefon 08-402 92 79 på vardagar mellan kl. 09:00 och kl. 16:00,
  • per post till AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • via koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2022

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. En skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren ska skickas till bolaget i förväg till ovanstående adress och vara bolaget tillhanda senast den 28 mars 2022, för att Euroclear Sweden AB ska kunna skicka ut inloggningsuppgifter i tid. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/arsstamma2022 och tillhandahålls även av bolaget på begäran. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare skickas till ovan angiven adress.

Individuella inloggningsuppgifter och ytterligare instruktioner för deltagande online kommer att skickas till aktieägare och ombud som anmält sig för deltagande i stämman online. Instruktioner för deltagande online finns också tillgängliga på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/arsstamma2022. De individuella inloggningsuppgifterna kommer att skickas ut till aktieägare löpande, allt eftersom aktieägare anmäler sig, till den postadress som finns angiven i aktieboken. Till ombud kommer de individuella inloggningsuppgifterna att skickas ut löpande, så snart giltig fullmakt mottagits och godkänts av bolaget, till den adress till ombudet som uppgivits i anmälan. Aktieägare kan – genom att anmäla sig via koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/arsstamma2022, identifiera sig med BankID samt uppge sin e-postadress – välja att istället få uppgifterna via e-post.

På stämmodagen kan inloggning ske tidigast kl. 15.30 och måste ha skett senast kl. 16.00. Efter kl. 16.00 kan inloggning för deltagande online inte ske. Deltagande online administreras av Euroclear Sweden AB och dess underleverantör Lumi Global. Mötes-ID är 142-928-995. För att delta i årsstämman online ska deltagaren gå in på Lumi Globals webbplats https://web.lumiconnect.com/142-928-995 och ange det unika användarnamn och lösenord som skickats ut till anmälda deltagare.

För den som deltar online gäller följande regler (som deltagaren accepterar genom att välja att delta online).

 • Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor online under årsstämman via en chattfunktion.
 • För att kunna delta och rösta online krävs en stabil nätverksförbindelse under stämmans hela förlopp, vilket är aktieägarens eller ombudets eget ansvar. Deltagande online kan ske via dator, smartphone eller annan internetansluten enhet. Electrolux har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning online. Det kan ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Det är därför viktigt att observera att den aktieägare som vill vara helt säker på att kunna rösta bör välja att poströsta.
 • En aktieägare som anmält sig för deltagande i årsstämman online har möjlighet att rösta per post enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan och ändå delta i årsstämman online, exempelvis för att kunna ställa frågor.

Poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 22 mars 2022,
 • dels senast torsdagen den 24 mars 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/arsstamma2022 och tillhandahålls även av bolaget på begäran. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 24 mars 2022. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas med post till AB Electrolux (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge sin röst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 24 mars 2022.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/arsstamma2022 och tillhandahålls även av bolaget på begäran. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare bifogas formuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

En aktieägare som poströstat har även möjlighet att delta online, förutsatt att anmälan har skett enligt de anvisningar som anges ovan under rubriken ”Deltagande online”.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 22 mars 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtts-registrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 24 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Begäran om sådana upplysningar kan lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 20 mars 2022, till adress AB Electrolux (publ), Chefsjurist, 105 45 Stockholm eller via e-post till agm@electrolux.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/arsstamma2022 senast den 25 mars 2022 och på bolagets huvudkontor, S:t Göransgatan 143 i Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Aktieägare som deltar online har även möjlighet att ställa frågor vid årsstämman i en chattfunktion och kan även skicka in frågor i förväg per e-post till agm@electrolux.com, för att få frågorna besvarade vid stämman. En moderator kommer att sortera och kategorisera ställda frågor för att underlätta för stämmoordföranden och undvika upprepningar. Då det inte kan uteslutas att någon teknisk komplikation medför funktionella brister, är det viktigt att observera att den aktieägare som vill vara helt säker på att få möjlighet att ställa en fråga, bör välja att skicka in skriftliga frågor i förväg i enlighet med vad som anges ovan.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Anförande av verkställande direktören, Jonas Samuelson.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2021.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdagar för utdelning.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande.

a) Val av Staffan Bohman som styrelseledamot. (omval)

b) Val av Petra Hedengran som styrelseledamot. (omval)

c) Val av Henrik Henriksson som styrelseledamot. (omval)

d) Val av Ulla Litzén som styrelseledamot. (omval)

e) Val av Karin Overbeck som styrelseledamot. (omval)

f) Val av Fredrik Persson som styrelseledamot. (omval)

g) Val av David Porter som styrelseledamot. (omval)

h) Val av Jonas Samuelson som styrelseledamot. (omval)

i) Val av Staffan Bohman som styrelseordförande. (omval)

 1. Val av revisor.
 2. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 3. Beslut om

a) ändring av det högsta och lägsta antalet aktier i bolagsordningen;

b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier; och

c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

 1. Beslut om

a) förvärv av egna aktier;

b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv; och

c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2020 års aktieprogram.

 1. Beslut om

a) inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2022; och

b) överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga aktieprogrammet för 2022.

 1. Beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra för styrelsen att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska få närvara vid bolagsstämma.
 2. Stämmans avslutande.

Punkt 1 – Val av stämmoordförande

Electrolux valberedning, som utgörs av ordföranden Johan Forssell (Investor AB) och ledamöterna Carina Silberg (Alecta), Thomas Risbecker (AMF – Försäkring och Fonder), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), Staffan Bohman och Fredrik Persson (ordförande respektive ledamot i styrelsen för bolaget), föreslår:

 • advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman eller, vid hennes förhinder, den person som valberedningen anvisar.

Punkt 2 – Val av två justeringsmän

Styrelsen föreslår Carina Silberg, Alecta, och Anders Oscarsson, AMF – Försäkring och Fonder, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear

Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna poströster och personer som loggat in för att delta i årsstämman online samt kontrollerad av justeringsmännen.

Punkt 10 – Utdelning och avstämningsdagar

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 9,20 kronor per aktie. Utdelningen föreslås att betalas ut i två lika stora delar om 4,60 kronor per utbetalning och aktie – den första med avstämningsdag fredagen den 1 april 2022, och den andra med avstämningsdag fredagen den 30 september 2022. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 april 2022 respektive onsdagen den 5 oktober 2022.

Punkt 11 – Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

 • åtta styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 – Arvode till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelseledamöter som inte är anställda i Electrolux:

 • 2 400 000 kronor till styrelseordföranden och 700 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna;
 • för utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 300 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 190 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 175 000 kronor till ordföranden i People Committee och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i People Committee; och
 • 60 000 kronor till de ledamöter som utses av styrelsen att delta i andra utskott som eventuellt inrättas av styrelsen.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

 • Omval av styrelseledamöterna Staffan Bohman, Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson.
 • Omval av Staffan Bohman som styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Revisionsutskottet rekommenderar i första hand val av revisionsbolaget PwC och i andra hand val av revisionsbolaget Ernst & Young AB. Av följande skäl rekommenderar revisionsutskottet i första hand val av PwC. PwC har relevant erfarenhet från stora multinationella noterade bolag och möter till fullo Electrolux krav vad avser kompetens, resurser, kvalitet och verktyg. PwC har också lämnat det mest attraktiva erbjudandet jämfört med de andra revisionsbolagen avseende team, revisionsprofil, arbetssätt, lokal närvaro och arvodesnivå.

Punkt 15 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 16 – Beslut om a) ändring av det högsta och lägsta antalet aktier i bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Electrolux har tidigare, med stöd av bemyndiganden från årsstämmor, förvärvat egna aktier. Per den 31 december 2021 innehade Electrolux 25 842 915 egna aktier av serie B, motsvarande cirka 8,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av det högsta och lägsta antalet aktier i bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission i enlighet med punkt a), b) och c) nedan. Besluten är villkorade av varandra.

16 a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att § 5 första stycket i bolagsordningen ändras i enlighet med nedan:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 5 första stycket

Antalet aktier skall vara lägst 300.000.000 och högst 1.200.000.000.

§ 5 första stycket

Antalet aktier skall vara lägst 200.000.000 och högst 800.000.000.

16 b) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.

Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av 25 842 915 egna aktier av serie B som innehas av bolaget. Minskningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 129 214 575 kronor genom indragning av 25 842 915 aktier av serie B. Minskningen kräver en ändring av det högsta och lägsta antalet aktier i § 5 i bolagsordningen enligt punkt a) ovan.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt b) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission (enligt punkt c) nedan) med ett belopp lägst motsvarande det belopp med vilket aktiekapitalet minskats enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

16 c) Fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt b) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 129 214 575 kronor genom en överföring av 129 214 575 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Med anledning av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen.

Det framgår av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 129 214 575 kronor genom indragning av 25 842 915 aktier av serie B för avsättning till fritt eget kapital.

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol, har styrelsen även föreslagit att årsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess nuvarande belopp genom att öka aktiekapitalet med 129 214 575 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Beloppet ska överföras från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital.

Genom minskningen av aktiekapitalet genom indragning av aktier minskar bolagets aktiekapital med 129 214 575 kronor och genom fondemissionen ökar bolagets aktiekapital med samma belopp. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer antalet aktier vara 283 077 393.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar i besluten enligt punkt 16 a), b) och c) ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

Villkor och majoritetskrav

Besluten under punkterna 16 a), b) och c) är villkorade av varandra. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 16 a) och b) fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 17 – Beslut om a) förvärv av egna aktier, b) överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv och c) överlåtelse av egna aktier i anledning av 2020 års aktieprogram

Electrolux har tidigare, med stöd av bemyndigande från bolagsstämma, genomfört förvärv av egna aktier i syfte att kunna använda återköpta aktier för att finansiera eventuella företagsförvärv och som säkringsåtgärd för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. I oktober 2021 beslutade styrelsen att återköpa högst 9 369 172 egna aktier av serie B under perioden 28 oktober 2021 till 25 mars 2022. Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2022 beslutar att minska aktiekapitalet genom indragning av 25 842 915 egna aktier av serie B, i enlighet med punkt 16 b) ovan.

Styrelsen gör bedömningen att det alltjämt är till fördel för bolaget att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen följande.

17 a) Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande.

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B, att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
 2. Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm.
 3. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet.
 4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med förslaget är att kunna använda återköpta aktier i anledning av eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram samt kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

17 b) Överlåtelse av egna aktier i anledning av företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av företagsförvärv enligt följande.

 1. Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
 2. Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 3. Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.
 4. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

17 c) Överlåtelse av egna aktier i anledning av 2020 års aktieprogram

I anledning av 2020 års aktieprogram föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska äga rätt att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 1 786 808 aktier av serie B i bolaget i syfte att täcka kostnader, inklusive sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av nämnda program. Sådana överlåtelser ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt förslagen enligt punkt 17 a), b) och c) fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 18 – Beslut om a) inrättande av ett prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för 2022 och b) överlåtelse av egna aktier till deltagarna i det långsiktiga aktieprogrammet för 2022

Bakgrund

Styrelsen har beslutat att föreslå ett långsiktigt incitamentsprogram för 2022 (“Aktieprogram 2022”). Styrelsen är övertygad om att det föreslagna programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare eftersom det kommer att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, förväntas medföra ökat engagemang och motivation för programmets deltagare samt medföra att de som omfattas av programmet knyts starkare till Electrolux-koncernen och dess aktieägare.

Jämfört med tidigare års långsiktiga incitamentsprogram föreslår styrelsen vissa förändringar för Aktieprogram 2022. En ytterligare grupp av deltagare bestående av ledande befattningshavare och nyckelpersoner introduceras. Vidare minskas antalet prestationsmål till två (inklusive ett ändrat mått på CO2-minskning); och en treårig mätperiod ska tillämpas med avseende på vart och ett av prestationsmålen. För medlemmarna av koncernledningen införs dessutom ett relativt TSR-mått för att modifiera prestationsutfallet enligt programmet.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar a) att inrätta Aktieprogram 2022 och b) att överlåta egna aktier vederlagsfritt till deltagarna i Aktieprogram 2022.

18 a) Inrättande av Aktieprogram 2022

Styrelsen föreslår, mot bakgrund av vad som anges ovan, att årsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för 2022 enligt följande huvudsakliga villkor:

a) Programmet föreslås omfatta högst 900 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Electrolux-koncernen, vilka delas in i sju grupper; VD och koncernchef (”Grupp 1”), övriga medlemmar i koncernledningen (”Grupp 2”) samt ytterligare fem grupper för övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (“Grupp 3–7”). Erbjudande om deltagande i programmet ska lämnas av Electrolux senast den 16 maj 2022.

b) Deltagare ges möjlighet att erhålla Prestationsaktier förutsatt att deltagaren förblir anställd under tiden fram till den 1 januari 2025. Undantag från dessa krav kan meddelas i enskilda fall, t.ex. vid deltagares dödsfall, invaliditet, pensionsavgång eller vid Electrolux avyttrande genom försäljning, utdelning eller på annat sätt av bolaget i vilket deltagaren är anställd.

c) Prestationsaktierna ska baseras på ett högsta värde för varje deltagarkategori. Det högsta värdet för deltagare i Grupp 1 uppgår till 100 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022, för deltagare i Grupp 2 till 90 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022, för deltagare i Grupp 3 till 80 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022, för deltagare i Grupp 4 till 60 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022, för deltagare i Grupp 5 till 50 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022, för deltagare i Grupp 6 till 40 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022 och för deltagare i Grupp 7 till 20 procent av deltagarens årliga grundlön för år 2022. Summan av de högsta värdena för Prestationsaktierna som fastställts för samtliga deltagare överstiger inte 494 Mkr, exklusive sociala avgifter.

d) Respektive högsta värde omvandlas därefter till ett högsta antal Prestationsaktier [1], med tillämpning av den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av tio handelsdagar före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnas, reducerad med nuvärdet av beräknad utdelning under perioden intill dess aktier tilldelas.

e) Beräkningen av antalet Prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål, under mätperioden, för koncernens (i) ackumulerade resultat per aktie [2] och (ii) CO2-minskning [3]. De av styrelsen fastställda prestationsmålen kommer att ange en miniminivå och en maximinivå och den relativa viktningen mellan prestationsmål (i) och (ii) ska vara 80 procent respektive 20 procent. De Prestationsaktier som baserat på (i) och (ii) tillkommer deltagarna i Grupp 1 och 2 (koncernledningen) ska multipliceras med 0,75–1,25 beroende på utfallet av ett relativt totalavkastningsmål (TSR) [4]. Mätperioden för vart och ett av prestationsmålen är räkenskapsåren 2022–2024.

f) Styrelsen kommer att besluta om utfallet av de fastställda prestationsmålen efter utgången av den treåriga mätperioden under 2025. Om maximinivån uppnås eller överskrids, kommer tilldelningen att uppgå till (och inte överskrida) det högsta antalet Prestationsaktier enligt punkterna c) och d). Om prestationsutfallet understiger maximinivån men överstiger miniminivån, kommer en proportionerad tilldelning av aktier att ske. Ingen tilldelning kommer att ske om utfallet uppgår till eller understiger miniminivån. Information om prestationsmål och utfall kommer att lämnas senast i samband med att tilldelning av Prestationsaktier sker enligt punkt h).

g) Den sammanlagda tilldelningen av Prestationsaktier får aldrig överstiga en (1) procent av det totala antalet aktier i Electrolux. Om så sker, ska tilldelningen reduceras för att säkerställa att utspädningstaket iakttas.

h) Uppfylls samtliga i Aktieprogram 2022 uppställda villkor, ska tilldelning av Prestationsaktier ske första halvåret 2025. Tilldelning sker vederlagsfritt med förbehåll för skatt.

i) Vissa avvikelser i eller justering av villkoren för Aktieprogram 2022 kan komma att göras på grund av lokala regler och förekommande marknadspraxis, marknadsförutsättningar eller när lämpligt med hänsyn till koncernens omstruktureringar, inkluderande kontantavräkning istället för leverans av aktier under vissa förutsättningar.

j) Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättad kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Aktieprogram 2022, inom ramen för de ovan angivna villkoren.

k) Om det sker betydande förändringar i Electrolux-koncernen eller på marknaden, som enligt styrelsens bedömning skulle medföra att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier inte längre är rimliga, ska styrelsen även äga rätt att vidta andra justeringar av Aktieprogram 2022, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av aktier.

Kostnader för Aktieprogram 2022

De totala kostnaderna för Aktieprogram 2022 vid maximal tilldelning av Prestationsaktier beräknas till högst 529 Mkr, vilket motsvarar cirka 2,6 procent av totala personalkostnader för 2021. Kostnaderna fördelas över åren 2022–2024. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnader, inklusive sociala kostnader, och administrationskostnader för programmet. Administrationskostnader har beräknats till mindre än 1 Mkr. Om någon tilldelning av aktier inte sker uppstår endast administrationskostnader.

Kostnaderna har beräknats baserat på värdet, vid programmets start, av de Prestationsaktier som kan komma att tilldelas vid högsta måluppfyllelse, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under en treårsperiod. Beräkningen av den maximala kostnaden baseras på maximal måluppfyllelse och att antal deltagare som kommer att lämna koncernen under prestationsperioden motsvarar det historiska genomsnittet sedan aktieprogram infördes 2004. I beräkningen har använts ett högsta pris per aktie om 287 kronor.

Om återköpta aktier skulle tilldelas för att fullgöra åtagandena enligt programmet beräknas antalet utestående aktier öka med högst 2 641 000 aktier av serie B. [5] En sådan maximal ökning skulle resultera i en utspädning av resultat per aktie med cirka 0,93 procent. Den sammanlagda maximala ökningen av antalet utestående aktier för alla utestående aktieprogram beräknas uppgå till högst 5 473 000 aktier av serie B, vilket skulle motsvara en utspädning av resultat per aktie om cirka 1,93 procent. Vid denna beräkning har maximal tilldelning av aktier antagits för Aktieprogram 2022 och förväntad tilldelning antagits för 2020 och 2021 års aktieprogram.

Säkringsåtgärder för Aktieprogram 2022

För att kunna genomföra Aktieprogram 2022 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av aktier till deltagare. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara överlåtelse av egna aktier och föreslår därför att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier i enlighet med b) nedan.

För den händelse erforderlig majoritet för b) nedan inte uppnås, avser Electrolux att ingå ett aktieswapavtal med en tredje part.

18 b) Beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i Aktieprogram 2022

För att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med villkoren för Aktieprogram 2022 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolaget ska överlåta högst 2 641 000 av serie B i bolaget på följande villkor:

 1. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma sådana personer inom Electrolux-koncernen som omfattas av villkoren enligt Aktieprogram 2022. Vidare ska dotterföretag inom Electrolux-koncernen äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådana dotterföretag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier till anställda som omfattas av villkoren för Aktieprogram 2022.
 2. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma den anställde under den tid som den anställde har rätt att erhålla aktier enligt villkoren för Aktieprogram 2022, dvs. under 2025.
 3. Anställda som omfattas av villkoren för Aktieprogram 2022 ska erhålla aktier av serie B i bolaget vederlagsfritt.
 4. Antalet aktier av serie B i Electrolux som kan överlåtas inom ramen för Aktieprogram 2022 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemissioner, splitar, företrädsemissioner och/eller andra liknande händelser.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut att inrätta programmet enligt punkt 18 a) ovan erfordrar en majoritet av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Årsstämmans beslut om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 18 b) ovan erfordrar att aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.

Beredning av förslaget till Aktieprogram 2022

Förslaget till Aktieprogram 2022 har beretts av Electrolux People Committee och styrelse.

Tidigare incitamentsprogram i Electrolux

För en beskrivning av Electrolux övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2021, not 27, samt koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Electrolux.

Punkt 19 – Beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra för styrelsen att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska få närvara vid bolagsstämma

I syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att införa ett nytt stycke i § 11 i Electrolux bolagsordning som möjliggör för styrelsen att besluta att andra personer än aktieägare får närvara vid bolagsstämmor, i enlighet med nedan:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 11

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11 – införande av en ny tredje paragraf

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga för registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkt 19 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Per den 24 februari 2022 finns det totalt 308 920 308 aktier i bolaget, varav 8 192 348 aktier av serie A med en röst vardera och 300 727 960 aktier av serie B med en tiondels röst vardera, motsvarande sammanlagt 38 265 144 röster. Bolaget innehar per samma dag 30 892 030 egna aktier av serie B, motsvarande 3 089 203 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, inklusive styrelsens yttrande enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen, framgår ovan. Information om föreslagna ledamöter till Electrolux styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2022. Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 10 ovan), revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 17 a) ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, AB Electrolux, S:t Göransgatan 143, 105 45 Stockholm och på koncernens hemsida, www.electroluxgroup.com/arsstamma2022, senast den 9 mars 2022. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på koncernens hemsida. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, S:t Göransgatan 143, 105 45 Stockholm.

Stockholm i februari 2022
AB Electrolux (publ)
STYRELSEN 

Non-Swedish speaking shareholders
This notice convening the Annual General Meeting of AB Electrolux is available in English on www.electroluxgroup.com/agm2022.

[1] Med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom fondemission, split, företrädesemission och/eller liknande händelser.

[2] Resultat per aktie, enligt definition i de finansiella rapporterna, på ackumulerad basis under hela mätperioden (med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser).

[3] Målet för CO2-minskning avser minskning av växthusgaser inom följande två områden (viktade lika): (i) verksamhet och (ii) energi för produktanvändning, och kommer att mätas på utvalda fördefinierade produktkategorier och regioner.

[4] Med det relativa totalavkastningsmålet avses Electrolux-koncernens totalavkastning (TSR) (aktiekursutvecklingen jämte summan av alla erhållna utdelningar under mätperioden), jämfört med indexet FTSE EMEA Consumer Discretionary under 2022–2024. Om Electrolux TSR ligger på eller under indexets nedre kvartil kommer en multiplikator på 0,75 att tillämpas. Om TSR är på eller över den övre kvartilen kommer en multiplikator på 1,25 att tillämpas. Om TSR är under den övre kvartilen men överstiger den nedre kvartilen kommer en proportionell multiplikator mellan 0,75 och 1,25 att tillämpas. Styrelsen har möjlighet att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom en förändring av indexets sammansättning under mätperioden.

[5] Med möjlighet för styrelsen att vidta justeringar till följd av extraordinära händelser såsom fondemission, split, företrädesemission och/eller liknande händelser.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.