Halvårsrapport 2002

  • Ökad efterfrågan i USA, något svagare marknadsläge i Europa
  • Markant förbättring av resultatet i Nordamerika, tillverkning av kylskåp går planenligt
  • Väsentligt förbättrat resultat och högre marginal för vitvaror i Europa, trots besvärligt marknadsläge
  • Pågående strukturåtgärder fortgår enligt plan

Nettoomsättning och resultat
Electrolux nettoomsättning för första halvåret 2002 uppgick till 70.804
Mkr jämfört med 71.129 Mkr motsvarande period föregående år. Detta
motsvarar en minskning med 0,5%, av vilket +0,4% kan hänföras till
förändrade valutakurser, -4,6% till förändringar i koncernens struktur
och +3,7% till volym/pris/mix. För förändringar i koncernens struktur se
sid 6.

Rörelseresultatet ökade till 6.513 Mkr (3.888), motsvarande 9,2% (5,5)
av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster steg till 6.376 Mkr
(3.251), vilket motsvarade 9,0% (4,6) av omsättningen. Nettoresultatet
ökade till 4.812 Mkr (2.228), vilket motsvarade 14:60 kr (6:55) per
aktie.