Förslag till utdelning av aktierna i Husqvarna AB till AB Electrolux aktieägare

Prospektet för utdelningen finns nu tillgängligt på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir. En informationsbroschyr kommer att skickas ut till samtliga aktieägare.

Electrolux styrelse offentliggjorde i februari 2005 sitt beslut att koncernens verksamhet inom Utomhusprodukter skulle avskiljas till en separat enhet och tilldelas aktieägarna på ett kostnadseffektivt sätt. Arbetet med att separera verksamheterna har sedan dess pågått. Styrelsen föreslår nu, så som tidigare kommunicerats, att aktieägarna vid årsstämman i Electrolux den 24 april 2006 fattar beslut om att genom vinstutdelning, utöver kontantutdelning på 7:50 kronor per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Husqvarna till aktieägarna i Electrolux.

Utdelningen av Husqvarna i korthet
Utdelningen av aktierna i Husqvarna är, enligt de s k Lex ASEAreglerna, skattefri i Sverige för såväl Electrolux som för aktieägarna i Electrolux. Utdelningen föreslås ske i proportion till varje enskild aktieägares innehav i Electrolux. För varje aktie av serie A i Electrolux erhålls en aktie av serie A i Husqvarna och för varje aktie av serie B i Electrolux erhålls en aktie av serie B i Husqvarna. Aktierna i Husqvarna avses bli föremål för handel på O-listan vid Stockholmsbörsen i samband med utdelningen. Aktieägarna i Electrolux erhåller aktierna i Husqvarna utan vidare åtgärd.

Sedan styrelsens ovan beskrivna förslag offentliggjordes har en av de större ägarna, Andra AP-fonden, lämnat ett alternativt förslag till beslut om utdelningen av aktierna i Husqvarna som innebär att alla aktier i Husqvarna ska ha samma röstetal och att en aktie i Electrolux oavsett röstetal ska berättiga till en aktie i Husqvarna. Förslaget kan läggas fram på årsstämman den 24 april 2006.

Styrelsen har yttrat sig över förslaget och stöder inte Andra AP-fondens förslag utan anser att styrelsens förslag bäst överensstämmer med aktiebolagslagen, genom att ingen ägare därigenom får sin ställning försämrad. Styrelsens yttrande i dess helhet finns tillgänglig på Electrolux hemsida.

Avstämningsdag och noteringsdag
Avstämningsdagen hos VPC för erhållande av aktier i Husqvarna och första dag för notering av Husqvarna-aktien vid Stockholmsbörsens O-lista avses infalla under andra veckan i juni 2006. Den exakta avstämningsdagen och första dag för notering kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket beräknas ske i slutet av maj 2006.

För mer information:
Electrolux press hotline 08-657 65 07

Prospektet kan laddas ner från Electrolux hemsida www.electrolux.com/prospectus

Prospektet kan också beställas:
– via e-post till electrolux@strd.se
– på telefon 08-449 89 49