Förslag till prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

(ELUX) Styrelsen i AB Electrolux har beslutat föreslå att bolagsstämman den 20 april 2005 fattar beslut om ett prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram, motsvarande det som beslutades för 2004. Programmet omfattar färre än 200 ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Det föreslagna programmet baseras på av styrelsen fastställda mål för koncernens värdeskapande och innebär att tilldelning av aktier sker om målen efter en treårsperiod uppnåtts eller överskridits. Programmet avser aktier av serie B.

Deltagarna kan sälja aktier i samband med tilldelning för att täcka den förmånsbeskattning som uppstår, men övriga aktier måste behållas i två år. Kostnaden för programmet är jämförbar med tidigare personaloptions- och aktieprogram.

Det nya aktieprogrammet är i linje med Electrolux principer om ersättning efter prestation och utgör en integrerad del av det totala ersättningspaketet för koncernens ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Styrelsen bedömer att programmet kommer att vara till nytta för bolagets aktieägare samt bidra till att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Villkor för tilldelning av aktier
Tilldelningen av aktier är kopplad till tre fastställda nivåer för värdeskapande beräknade enligt koncernens etablerade definition av detta begrepp. De tre nivåerna benämns ”entry,” ”target” och ”stretch.” ”Entry” är den miniminivå som måste uppnås för att tilldelning överhuvudtaget ska ske. ”Stretch” är den maximala nivån för tilldelning och denna kan inte överskridas oavsett vilket värdeskapande som uppnås under perioden. Tilldelningen av aktier vid ”stretch” blir 50% högre än vid ”target”. Tilldelningen av aktier sker efter treårsperioden utan kostnad för deltagarna.

Deltagarna i programmet delas in i fem grupper – verkställande direktören, övriga medlemmar i koncernledningen samt tre grupper av övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Styrelsen fastställer ett målvärde för varje grupp, som är relaterat till befattning och ersättningsnivå. Målvärdet för verkställande direktören uppgår till 2.400.000 kronor, för övriga medlemmar i koncernledningen till 1.200.000 kronor samt för övriga tre grupper till lägst 450.000 och högst 900.000 kronor. Summan av de målvärden som fastställs för samtliga deltagare kommer inte att överstiga 120 Mkr.

Respektive målvärde omräknas därefter till ett antal aktier. Det exakta antalet aktier kommer att baseras på den genomsnittliga sista betalkursen för Electrolux B-aktie på Stockholmsbörsen under tio handelsdagar före den dag erbjudande lämnas om deltagande i programmet reducerad med nuvärdet av förväntad utdelning under perioden innan aktier tilldelas. Erbjudande om deltagande avses lämnas senast den 30 juni 2005.

Kostnad och utspädning
Kostnaden för programmet beräknas vid ett värdeskapande motsvarande ”target” uppgå till cirka 165 Mkr, inklusive sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta egna aktier. Om värdeskapandet motsvarar eller överstiger nivån ”stretch” beräknas kostnaden maximalt uppgå till 267 Mkr.

Aktieprogrammet förväntas medföra en utspädning på högst cirka 0,51%, beräknad som maximal ökning av antalet aktier. Den sammanlagda utspädningseffekten för det föreslagna aktieprogrammet 2005, aktieprogrammet 2004 och Electrolux personaloptionsprogram för åren 2000-2003, uppgår till högst cirka 3,86 %.

Förslag om beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen har beslutat föreslå att bolagsstämman den 20 april 2005, i likhet med tidigare år,
beslutar om ett nytt program för återköp av A- och eller B-aktier under tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2006.

Syftet med det nu föreslagna återköpsprogrammet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Återköpta aktier ska även kunna användas i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv samt bolagets optionsprogram 2000-2003, aktieprogrammet 2004 och det föreslagna aktieprogrammet 2005.

Återköp får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier i bolaget. Förvärv får endast ske genom handel på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tidpunkt registrerade kursintervallet.

Electrolux innehav av egna aktier uppgick per den 7 mars 2005 till 17.739.400 aktier av serie B, motsvarande 5,7% av det totala antalet utestående aktier. Med beaktande av befintligt innehav kan återköp ske av högst 13.152.631 aktier. Återköp av detta antal aktier skulle innebära att nettoresultatet per aktie ökade från 10:55 kronor till 10:85 kronor och att avkastningen på eget kapital steg från 12,7 % till 13,8%. Detta baserat på koncernens bokslut för 2004 och sista betalkurs för B-aktien per den 7 mars 2005.

Överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman i likhet med tidigare år bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2006, överlåta egna A- och B-aktier i samband med företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse ska vidare ske till ett lägsta pris per aktie, som motsvarar ett belopp i nära anslutning till kursen på berörd A- eller B-aktie på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Vidare föreslås att bolagsstämman beslutar om överlåtelse av återköpta egna B-aktier, dels för att genomföra det föreslagna aktieprogrammet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt och säkerställa åtagandet att leverera aktier i enlighet med programmet, dels för att täcka de kostnader som kan uppkomma med anledning av tidigare personaloptionsprogram för åren 2000-2003. När det gäller överlåtelse med anledning av det föreslagna aktieprogrammet ska högst 1.500.000 aktier av serie B kunna överlåtas utan kostnad för deltagarna. Högst 1.107.235 aktier av serie B ska under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna överlåtas på Stockholmsbörsen till gällande marknadspris för att täcka kommande kostnader för 2000-2003 års personaloptionsprogram. Dessa kostnader utgörs i huvudsak av sociala avgifter.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2004 en omsättning på 121 miljarder kronor och 72.000 anställda.

För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.