Förslag om återköp och indragning av aktier

(ELUX) Som tidigare meddelats har Electrolux styrelse beslutat att föreslå bolagsstämman i april 2003 ett nytt återköpsprogram, indragning av tidigare återköpta B-aktier, överlåtelse av egna aktier och ett nytt optionsprogram.

Syftet med det nya återköpsprogrammet och indragningen är att fortlöpande kunna anpassa kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda de återköpta aktierna i samband med finansiering av eventuella företags förvärv och bolagets optionsprogram.

Indragningen av aktier möjliggör ytterligare återköp av egna aktier utöver tidigare lämnat mandat. Electrolux innehar idag totalt 23 120 752 B-aktier, motsvarande 6,8 % av det totala antalet aktier i bolaget (338.712.580). Förslaget innebär att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet nedsätts med 73 062 900 kr genom indragning av 14 612 580 egna B-aktier. De aktier som krävs för att säkerställa de åtaganden som följer av bolagets personaloptionsprogram (8 508 172) är exkluderade från indragningen.

För att sätta ned aktiekapitalet, utan ett tidsödande domstols förfarande, krävs att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av inlösenbara C-aktier. Emissionen föreslås bli riktad till Svenska Handelsbanken, som förbundit sig att teckna aktierna. C-aktierna ska tecknas till ett nominellt belopp på sammanlagt 73 062 900 kronor och inlösas med motsvarande belopp uppräknat med en räntefaktor.

Electrolux aktiekapital, som idag uppgår till 1 693 562 900 kronor, kommer efter genomförd nedsättning att uppgå till 1 620 500 000 kronor. Nedsättningsförfarandet beräknas vara genomfört före utgången av maj i år.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att återköpa ytterligare A- eller B-aktier under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2004. Återköp får ske av högst 10% av det totala antalet utestående aktier. Förvärv får endast ske genom handel på Stockholmsbörsen och/eller London Stock Exchange till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Efter nedsättning av aktiekapitalet kan enligt förslaget återköp ske av högst 23 901 828 aktier. Ett återköp av detta antal aktier skulle innebära att nettoresultatet per aktie ökar från 15:60 kronor till 16:50 kronor och att avkastningen på eget kapital stiger från 17,2% till 19,0%. Detta baserat på sista betalkurs för B-aktien per den 28 februari 2003 och koncernens bokslut för 2002.

Det föreslås vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2004, överlåta egna A- och B-aktier i samband med företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den ska också ske till ett lägsta pris per aktie, som motsvarar ett belopp i nära anslutning till kursen på berörd A- eller B-aktie på Stockholmsbörsen vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att ett nytt personaloptionsprogram införs för 2003. Programmet baseras på samma parametrar som optionsprogrammen för 2001 och 2002.

För att på ett kostnadseffektivt sätt uppfylla Electrolux åtaganden enligt 2003 års personaloptionsprogram har styrelsen beslutat föreslå att bolagsstämman godkänner att bolaget överlåter högst 3 000 000 egna B-aktier inom ramen för optionsprogrammet.

Med anledning av 2003 års- och tidigare personaloptionsprogram föreslår styrelsen slutligen att bolagsstämman godkänner att bolaget, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, överlåter högst 1 447 572 B-aktier för att täcka kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av 1998-2003 års program. Överlåtelse ska ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 133,2 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 82. 000 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Flymo, Volta och ElektroHelios.

Mer information
För mer information, kontakta Investor Relations, 08-738 60 03.
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.