Extra bolagsstämma november 2020

AB Electrolux extra bolagsstämma kommer att äga rum tisdagen den 3 november.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 3 november 2020, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 26 oktober 2020,
  • dels senast måndagen den 2 november 2020 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Poströstning

Anmälan och poströstning måste göras senast den 2 november 2020 på något av följande sätt:

  • Elektronisk röstning: Aktieägare som är fysiska personer kan poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy
  • Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i poströstningsformuläret som finns tillgängligt under Dokument nedan, och sedan skicka formuläret till följande e‑postadress GeneralMeetingService@euroclear.eu.
  • Vanlig post: Röstning kan göras genom att fylla i poströstningsformuläret som finns tillgängligt under Dokument nedan, och sedan skicka formuläret till AB Electrolux, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 09 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 26 oktober 2020. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 28 oktober 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt under Dokument nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 24 oktober 2020, till adress AB Electrolux (publ), Chefsjurist, 105 45 Stockholm eller via e-post till egm@electrolux.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com/egmnovember2020/se och på bolagets huvudkontor, S:t Göransgatan 143 i Stockholm senast den 29 oktober 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf