Extra bolagsstämma har beslutat om inlösenförfarande

Den extra bolagsstämman, vilken avhölls i Stockholm den 12 december 2006, beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inlösenförfarandet. Inlösenförfarandet innebär att sammanlagt cirka 5 600 Mkr skiftas ut till Electrolux aktieägare, motsvarande 20 kr per aktie.

Beslutet om det tvingande inlösenförfarandet innefattar ändring av bolagsordningen, aktiesplit, minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier samt återställande av aktiekapitalet genom fondemission. Beslutet innebär i huvudsak följande:

Bolagsordningens lydelse ändras så att aktiekapitalgränserna minskas till lägst 750 000 000 kr – högst 3 000 000 000 kr.

Varje Electrolux A-aktie respektive B-aktie delas i två aktier, A eller B, varav en ska benämnas inlösenaktie i VPC-systemet. Avstämningsdagen vid VPC för aktiesplit och rätt till inlösenaktie är den 5 januari 2007. Därmed kommer sista dag för handel i Electrolux-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktien att vara den 2 januari 2007. Utbetalning beräknas ske 29 januari 2007.

Bolagets aktiekapital minskas med 772 300 770 kr genom indragning av 308 920 308 aktier, varav 9 502 275 A-aktier och 299 418 033 B-aktier (efter aktiesplit). De aktier som dras in utgörs av aktier som efter genomförd aktiesplit enligt ovan benämns inlösenaktier i VPC-systemet. För varje inlöst aktie utbetalas en inlösenlikvid om kontant 20 kr.

Bolagets aktiekapital ökas med 772 300 770 kr genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ökas med tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen.

För ytterligare information kontakta Electrolux Investor Relations and Financial Information på
+46 8 738 60 03

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2005 hade Electrolux en omsättning på 100 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press