Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

Electrolux har idag lånat 1,25 miljarder kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Obligationslånet emitteras den 17 juni 2019 med förfallodag den 17 juni 2022 och löper till rörlig ränta. Obligationen kommer att noteras på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns på koncernens hemsida på http://www.electroluxgroup.com/en/long-term-bond-issues-363/.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour, 08 657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 08.00 CET.